รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านน้ำคำ)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านน้ำคำ
รหัส SMIS 35020187
รหัส OBEC 430392
รหัสกรทรวง 1035430392
ที่อยู่ หมู่ 12 บ้านน้ำคำ
ตำบล น้ำคำ
อำเภอ ไทยเจริญ
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย
ผอ.โรงเรียน นายชัยฤทธิ์ กาลทิสา
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 22
ระยะทางถึงอำเภอ 8

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.2

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายชัยฤทธิ์  กาลทิสา ผู้อำนวยการโรงเรียน การบริหารการศึกษา
นางมุกดา  ยอดเสน่ห์ ครู สังคมศึกษา
นางดารา  เฉิดเจือ ครู ภาษาไทย
นางสาวกาญจนา  แขมคำ ครู คณิตศาสตร์
นางสาวนุชจรีพร  ผิวเงิน ครูธุรการ วิทยาศาสตร์
นางสาวฉัตรพร  รังมาตย์ ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์ศึกษา
นายประวิทย์  บัวทอง นักการภารโรง อื่นๆ
นางสาวคณิศร  บัวทอง ครูพี่เลี้ยง การศึกษาปฐมวัย
นางสาวกิตติยา  อายุวงษ์ ครู (อัตราจ้าง) ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 6 6 8 3 10 14 6 13 0 0 0 66

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
66.44 81.33 73.88

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
41 31.5 33.75 39.45

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 30,000
งบประมาณต้นสังกัด 2,947,000
รวมทั้งสิ้น 2,977,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
11 11 22 1 1 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน