รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านคำเตย)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านคำเตย
รหัส SMIS 35020171
รหัส OBEC 430374
รหัสกรทรวง 1035430374
ที่อยู่ หมู่ 13 บ้านคำเตย
ตำบล คำเตย
อำเภอ ไทยเจริญ
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย 8
ผอ.โรงเรียน นายธงชัย ทองน้อย
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 10
ระยะทางถึงอำเภอ 5

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางระเบียบ  แพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน การบริหารการศึกษา
นางเจนจิรา  ผลเงิน ครู บริหารการศึกษา
นายนพรัตน์  คำนนท์ ครู ภาษาไทย
นายสิทธินันท์  แก้วจันทร์ ครู ภาษาไทย
นางสาวทิพวรรณ  บุญปก ครู ปฐมวัย
นางสาวอมลธิรา  วรพิณทอง ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นางสาว่เบญจพร  นาโพนงาม ครูผู้ช่วย การประถมศึกษา
นางสาวสุกัลยา  จินดาวรรณ ครู (พนักงานงานราชการ) บริหารการศึกษา
นางสาวพรสา  บุญบรรลุ ครู (พนักงานงานราชการ) ภาษาอังกฤษ
นางสาวกนกภรณ์  ศรีโชค ครูธุรการ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นายอภิวัฒน์  หลายเหล่า ครู (อัตราจ้าง) พลศึกษา
นายอธิวัฒน์  พยุงวงค์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังคมศึกษา

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 7 11 13 9 11 11 10 13 0 0 0 85

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
86.36 92.54 89.45

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
29 33.13 30 32.29

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 0
งบประมาณต้นสังกัด 1,235,000
ไม่ระบุงบประมาณ 2,630,000
รวมทั้งสิ้น 3,865,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
0 11 11 4 1 5

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน