รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านคำครตา)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านคำครตา
รหัส SMIS 35020002
รหัส OBEC 430359
รหัสกรทรวง 1035430359
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านคำครตา
ตำบล ดงมะไฟ
อำเภอ ทรายมูล
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย ดู่ลาดดงมะไฟนาเวียง
ผอ.โรงเรียน นายณรงค์ อุตมะ
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 28
ระยะทางถึงอำเภอ 10

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการ Sister School
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการอาหารกลางวันประเภท 2
โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายวินัย  วรรณสัมผัส ผู้อำนวยการโรงเรียน การบริหารการศึกษา
นางสุจิตรา  สาสิงห์ ครู บริหารการศึกษา
นางขวัญเรือน  ธิมาชัย ครู สังคมศึกษา
นางสาวศิวกานต์  ธิมาชัย ครู วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นางราวัณย์  อุตมะ ครู สังคมศึกษา
นางสาวบุญจรีย์  พิพัฒนมงคล ครู ภาษาอังกฤษ
นางสาวอธิตยา  ชัยคำ ครู ปฐมวัย
นางสาวเกตษรี  สิทธิประเสริฐ ครู คณิตศาสตร์
นางสาวจริยา  คิสาลัง ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวนิภาพร  กันทะเชียร ครู การศึกษาปฐมวัย
นางสาวอรมณี  ผลจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาศาสตร์
นางสาวจิราภรณ์  พละมาตย์ ครูผู้ช่วย เทคโนโลยีทางการศึกษา
นายเอกบุรุษ  อุตมะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่ใช่วุฒิครู
นายสุชาติ  พันธ์ศรี นักการภารโรง ไม่ใช่วุฒิครู

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 15 13 20 19 18 19 23 13 0 0 0 140

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
80.7 74.35 77.52

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
44.25 31.91 31.56 35.16

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 6,843,900
รวมทั้งสิ้น 6,843,900

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
18 27 46 5 0 5

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน