รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านกุดหิน)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านกุดหิน
รหัส SMIS 35020027
รหัส OBEC 430085
รหัสกรทรวง 1035430085
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านบ้านกุดหิน
ตำบล กำแมด
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย
ผอ.โรงเรียน นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีคุ้ม
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 14
ระยะทางถึงอำเภอ 14

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้หน่วยงานทางการศึกษาใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน / เปิดทำการสอน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายเสฎฐวิทย์  จันทร์กอง ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางสาวเตือนใจ  ภูมิสะอาด ครู ภาษาไทย
นางสาวดรุวรรณ์  วงษ์ศรีแก้ว ครู การบริหารการศึกษา
นางสาวเอื้ออารีย์  โพธิ์ไพร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาวปลายฝัน  พรมเสน ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวอุไรรัตน์  มลศิลป์ ครู (พนักงานงานราชการ) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนวลอนงค์  โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ การจัดการทั่วไป

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 11 9 16 7 8 13 7 12 0 0 0 83

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
73.42 74.57 74

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
40 38.08 37.5 27.73

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 1,247,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 387,115
รวมทั้งสิ้น 1,634,115

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
6 0 6 1 2 3

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 2
เครื่องรับสัญญาณ 6
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
82,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน