รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านห้วยยาง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านห้วยยาง
รหัส SMIS 35020109
รหัส OBEC 430317
รหัสกรทรวง 1035430317
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านบ้านห้วยยาง
ตำบล กุดเชียงหมี
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย -
ผอ.โรงเรียน -
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 50
ระยะทางถึงอำเภอ 20

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 4 ผลการประเมิน ผ่าน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายประศาสตร์  มูลหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายวรจิตร  พรมรักษ์ ครู ศิลปะ
นายพีระพงษ์  ธรรมวิฑูรย์ ครู วิทยาศาสตร์
นายกฤษดา  มุทุกันต์ ครู บริหารการศึกษา
นางเพชราภรณ์  นวลอินทร์ ครูผู้ช่วย การศึกษาปฐมวัย
นางสาวสาวิตรี  พรมธิราช ครู (อัตราจ้าง) วิทยาศาสตร์
นางปภิชญา  โมคาพันธ์ ครูธุรการ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาวกนกวรรณ  เพียจุล ครู (อัตราจ้าง) ภาษาอังกฤษ
นางสาวยุภารัตน์  กุมารสิทธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่ใช่วุฒิครู

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 9 7 10 5 9 11 9 7 0 0 0 67

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
63.6 68.8 66.2

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
36.67 34.21 31.25 28.65

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 1,452,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 540,000
รวมทั้งสิ้น 1,992,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
4 3 7 0 3 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน