รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านสามแยกภูกอย
รหัส SMIS 35020184
รหัส OBEC 430380
รหัสกรทรวง 1035430380
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านสามแยกภูกอย
ตำบล ไทยเจริญ
อำเภอ ไทยเจริญ
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย ที่ 8 อำเภอไทยเจริญ
ผอ.โรงเรียน นางจารุวรรณ ชินมาตย์
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 18
ระยะทางถึงอำเภอ 11

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

โรงเรียนประชารัฐ

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางจารุวรรณ  ชินมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางพรทิพย์  ทับแสง ครู ภาษาอังกฤษ
นายสมยศ  บุญจันสุนี ครู ปฐมวัย
นางรัตติยา  ทองงาม ครู บรรณารักษ์ศาสตร์
นางหอมไกล  สุวรรณไตรย์ ครู ภาษาไทย
นายวิศิษฐ์  พรหมโคตร ครู ภาษาไทย
นางสาวอัชมาริน  ไชยศาสตร์ ครู วิทยาศาสตร์
นายธนพล  สุขจันทร์ นักการภารโรง ไม่ใช่วุฒิครู
นางชนิดาพร  ทองแม้น ครู (พนักงานงานราชการ) พลศึกษา
นางสาวขนิษฐา  ขันติจิตร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พัฒนาชุมชน

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 8 7 16 12 12 18 10 9 0 0 0 92

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
73.2 64.8 69

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
33.54 34.17 29.23 28.37

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 50,500
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 450,000
รวมทั้งสิ้น 500,500

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
5 0 5 3 1 4

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 1
เครื่องรับสัญญาณ 4
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
77,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน