รอสักครู่..

layers ข้อมูลโรงเรียนโครงการ DLIT

โรงเรียนในโครงการ DLITงบประมาณ ปี 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556
63
ปี 2557
350
รวมทั้งสิ้น
413

งบประมาณ DLIT

ข้อมูลโรงเรียนโครงการ DLIT

รหัส SMIS โรงเรียน ปี 2556 ปี 2557 (อนุบาล) ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่)
35020001 บ้านดงมะไฟ 0 1 0
35020002 บ้านคำครตา 1 1 2
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 0 1 0
35020004 บ้านกุดกว้าง 0 1 0
35020005 บ้านคำแขนศอก 0 1 0
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 0 1 0
35020007 บ้านหนองลาดควาย 0 1 0
35020008 บ้านสีสุก 0 1 0
35020009 บ้านดู่ลาด 0 1 0
35020010 บ้านโสกผักหวาน 0 1 0
35020011 บ้านเสาเล้า 0 1 0
35020013 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) 1 1 3
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว 0 1 0
35020015 บ้านนาโป่ง 0 1 0
35020016 บ้านเหล่าเมย 0 1 0
35020017 บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 0 1 0
35020018 บ้านดอนหวาย 0 1 0
35020019 บ้านนาเวียง 1 1 2
35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 0 1 0
35020021 บ้านหนองแวง 0 1 0
35020022 บ้านบะคอม 0 1 0
35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1 1 4
35020024 บ้านโคกกลาง 1 1 2
35020025 บ้านนาเรียง 0 1 0
35020026 ชุมชนบ้านกำแมด 1 1 2
35020027 บ้านกุดหิน 0 1 0
35020028 บ้านหนองตาไก้ 0 1 0
35020029 บ้านหนองเหี่ย 0 1 0
35020030 บ้านโนนยาง 1 1 4
35020031 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 1 2
35020033 บ้านหนองเมืองกลาง 1 1 2
35020034 บ้านสองคร 1 1 2
35020036 บ้านหนองบอน 1 1 2
35020037 บ้านหนองเรือ 0 1 0
35020038 บ้านหนองแก 0 1 0
35020039 บ้านกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 1 4
35020040 บ้านเหล่าตำแย 0 1 0
35020041 บ้านคำน้ำสร้าง 1 1 4
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง 0 1 0
35020043 บ้านดงสำราญ 0 1 0
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 0 1 0
35020045 บ้านนาโส่ 0 1 0
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 0 1 0
35020047 บ้านกุดแดง 0 1 0
35020048 บ้านนาซึม 0 1 0
35020049 ชุมชนประชาสรรค์ 0 1 0
35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1 1 8
35020051 บ้านผักกะย่า 1 1 2
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง 0 1 0
35020053 บ้านสุขเกษม 1 1 2
35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 0 1 0
35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1 1 2
35020056 บ้านแดงหนองแซง 1 1 4
35020057 บ้านคำเลา 0 1 0
35020058 บ้านม่วง 0 1 0
35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 1 1 2
35020060 บ้านนาทม 0 1 0
35020061 บ้านโคกศรี 0 1 0
35020062 บ้านหนองหว้า 0 1 0
35020063 บ้านหนองหมี 1 1 2
35020064 บ้านกุดไกรสร 0 1 0
35020065 บ้านคำบอน 0 1 0
35020066 บ้านโพนดินแดง 0 1 0
35020067 บ้านหนองแหน 1 1 2
35020068 บ้านคำผักหนาม 1 1 2
35020069 บ้านโนนประทาย 1 1 4
35020070 บ้านคำก้าว 0 1 0
35020071 บ้านโนนใหญ่ 0 1 0
35020072 บ้านหัวนา 0 1 0
35020073 บ้านหนองบัวบาน 0 1 0
35020074 บ้านโสกน้ำขาว 0 1 0
35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 1 1 2
35020076 บ้านนิคม 0 1 0
35020077 บ้านหนองบาก 0 1 0
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 0 1 0
35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 0 1 0
35020080 บ้านม่วงไข่ 0 1 0
35020081 บ้านกระจาย 1 1 2
35020082 บ้านคำเกิด 0 1 0
35020083 บ้านหนองสำโรง 0 1 0
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 0 1 0
35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 0 1 0
35020086 บ้านดงสวาง 0 1 0
35020087 บ้านหนองแข้ 0 1 0
35020088 บ้านหนองชุม 1 1 2
35020089 บ้านโคกกลาง 0 1 0
35020090 บ้านโคกสุวรรณ 0 1 0
35020091 บ้านโคกนาโก 1 1 2
35020092 บ้านคำกลาง 0 1 0
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา 0 1 0
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม 0 1 0
35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1 1 2
35020096 บ้านเซโนนม่วง 0 1 0
35020097 บ้านกลางสระเกษ 0 1 0
35020098 อนุบาลป่าติ้ว(โพธาภินันท์นุกูล) 1 0 2
35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 0 1 0
35020100 บ้านโพธิญาณ 0 1 0
35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1 1 2
35020102 บ้านป่าตอง 0 1 0
35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน 1 1 2
35020104 บ้านเตาไห 1 1 2
35020105 บ้านกุดสำโรง 0 1 0
35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 1 2
35020107 บ้านกุดเชียงหมี 1 1 2
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 0 1 0
35020109 บ้านห้วยยาง 0 1 0
35020110 บ้านแก้งนาคำ 0 1 0
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 0 1 0
35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 1 1 2
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง 0 1 0
35020115 บ้านมันปลา 0 1 0
35020116 บ้านกุดแห่ 1 1 8
35020117 บ้านสมสะอาด 1 1 2
35020118 บ้านคำเกิ่ง 0 1 0
35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 1 4
35020120 บ้านหินสิ่ว 1 1 2
35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 1 1 4
35020122 บ้านดอนมะซ่อม 0 1 0
35020123 น้อมเกล้า 1 1 2
35020124 บ้านหนองแคนน้อย 1 1 3
35020125 บ้านโคกก่อง 0 1 0
35020126 บ้านช่องเม็ก 1 1 2
35020127 บ้านหนองเลิงคำ 1 1 2
35020128 บ้านบุ่งค้า 0 1 0
35020129 บ้านป่าขี้ยาง 0 1 0
35020131 บ้านโคกเจริญ 0 1 0
35020132 บ้านหนองแคน 1 1 3
35020133 บ้านศรีแก้ว 1 1 4
35020134 บ้านโคกใหญ่ 0 1 0
35020135 บ้านศรีสว่าง 0 1 0
35020136 บ้านแสนสำราญ 0 1 0
35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 1 1 2
35020138 บ้านโนนหาด 0 1 0
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 0 1 0
35020141 บ้านคึมยาว 0 1 0
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 0 1 0
35020143 บ้านหนองโสน 0 1 0
35020145 บ้านดอนฮี 1 1 2
35020146 บ้านม่วงกาชัง 1 1 3
35020147 บ้านกุดโจด 0 1 0
35020148 บ้านนาจาน 1 1 2
35020149 บ้านพรหมนิยม 0 1 0
35020150 บ้านแยประชาสรรค์ 0 1 0
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 0 1 0
35020152 อนุบาลเลิงนกทา 1 1 5
35020153 บ้านด่าน 1 1 2
35020154 บ้านโป่งหนองสิม 0 1 0
35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1 1 2
35020156 บ้านสามัคคี 0 1 0
35020157 บ้านหวาย 1 1 2
35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 1 1 2
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล 0 1 0
35020160 นาจานเจริญวิทย์ 0 1 0
35020161 บ้านป่าชาด 0 1 0
35020162 บ้านหนองบึง 0 1 0
35020163 บ้านท่าศิลา 0 1 0
35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา 1 1 2
35020166 บ้านห้องแซง 1 1 2
35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 0 1 0
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ 0 1 0
35020169 บ้านโพง 1 1 2
35020170 บ้านโนนแดง 0 1 0
35020171 บ้านคำเตย 0 1 0
35020172 บ้านหนองซ่งแย้ 0 1 0
35020173 บ้านดงสวรรค์ 0 1 0
35020174 บ้านหนองลุมพุก 0 1 0
35020175 บ้านหนองสนม 0 1 0
35020176 บ้านพืชคาม 0 1 0
35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 0 1 0
35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 0 1 0
35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1 1 2
35020180 บ้านโสกน้ำใส 0 1 0
35020181 บ้านหนองนกเขียน 0 1 0
35020182 บ้านป่าตาว 0 1 0
35020183 บ้านไทยเจริญ 0 1 0
35020184 บ้านสามแยกภูกอย 0 1 0
35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 0 1 0
35020186 บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ) 0 1 0
35020187 บ้านน้ำคำ 0 1 0
35020188 บ้านคำสร้างช้าง 1 1 2
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 0 1 0
35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 1 1 2
35020191 บ้านเหล่าหันทราย 1 1 2
35020192 โนนแดงประชานุเคราะห์ 0 1 0
35020193 บ้านส้มผ่อ 1 1 4
35020194 บ้านนางาม 0 1 0