รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองบึง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านหนองบึง
รหัส SMIS 35020162
รหัส OBEC 430326
รหัสกรทรวง 1035430326
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านบ้านหนองบึง
ตำบล ห้องแซง
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย ห้องแซงที่ 14
ผอ.โรงเรียน ว่าที่ร้อยโทไพวรรณ ศรเผือก
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 40
ระยะทางถึงอำเภอ 25

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
ว่าที่ร้อยโทไพวรรณ  ศรเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางสาวสุมาลี  ปาณชู ครู วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นางจุรีพร  แสงผดุง ครู ภาษาไทย
นางประภาพร  ตันติวาส ครู บริหารการศึกษา
นายธีระยุทธ  งบกระโทก ครูผู้ช่วย การศึกษาปฐมวัย
นายสถิตย์  เพชรจิตร ช่างไฟฟ้า ไม่ใช่วุฒิครู
นางเลิศวิไล  นามสมบูรณ์ ครู (อัตราจ้าง) คหกรรมศาสตร์
นายมานพ  ไชยสุริยงค์ ครูธุรการ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาวศุภกานต์  แสงวงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาวสกุลธิดา  มูลสาร ครู (อัตราจ้าง) ภาษาไทย

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 7 5 9 9 3 13 9 6 0 0 0 61

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
74 88 81

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
22.67 24.46 28.33 26.04

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 925,500
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 850,000
รวมทั้งสิ้น 1,775,500

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
8 0 8 0 1 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน