รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ))

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
รหัส SMIS 35020085
รหัส OBEC 430223
รหัสกรทรวง 1035430223
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านบ้านนาดี
ตำบล โคกนาโก
อำเภอ ป่าติ้ว
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย โคกนาโก
ผอ.โรงเรียน -
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 36
ระยะทางถึงอำเภอ 11

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

โครงการ To be number one
โรงเรียนประชารัฐ

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางสาวทับทิม  ยอดธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน การบริหารการศึกษา
นางสาวกฤษณาพร  สายคำวงศ์ ครู ภาษาไทย
นางธิดา  นามสุโพธิ์ ครู บริหารการศึกษา
นายกิตติพงษ์  พรมโสภา ครู คณิตศาสตร์
นางสาววชิรญา  สุนทรารักษ์ ครู ภาษาอังกฤษ
นางสาวอริสา  ธรรมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นางสาวรดารัตน์  หมายมี เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาศาสตร์
นางสาวเกศกานดา  มีทรัพย์ ครู (อัตราจ้าง) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวอำคา  เพียขันทา ครูพี่เลี้ยง การตลาด

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 8 8 9 11 7 9 10 12 0 0 0 74

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
92.57 84.85 88.71

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 25,000
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 200,000
งบประมาณต้นสังกัด 3,400,857
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,780,000
รวมทั้งสิ้น 5,405,857

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
7 3 10 2 0 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน