รอสักครู่..

school การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)

สรุปข้อมูล NT ปี 2564

ผลการประเมิน
ของแต่ละด้าน
ด้านคณิตศาสตร์ (รร.) ด้านภาษาไทย (รร.)
ดีมาก 47 60
ดี 86 80
พอใช้ 29 20
ปรับปรุง 3 5

ข้อมูล NT ปี 2564

การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test: NT) ปี 2564

รหัส SMIS โรงเรียน
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
35020001 บ้านดงมะไฟ 47.2 55.85 51.52
35020002 บ้านคำครตา 74.17 75.05 74.61
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 71.7 73.65 72.67
35020004 บ้านกุดกว้าง 59.16 55.66 57.41
35020005 บ้านคำแขนศอก 73.6 79 76.3
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 47.5 46.75 47.12
35020007 บ้านหนองลาดควาย 58.5 62.75 60.62
35020008 บ้านสีสุก 52.75 28.5 40.62
35020009 บ้านดู่ลาด 65.5 76.5 71
35020010 บ้านโสกผักหวาน 59.33 60.66 60
35020011 บ้านเสาเล้า 79.16 82.83 81
35020013 ทรายมูลประชาราษฏร์ 71.35 81.55 76.45
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว 51.63 54.4 53.02
35020015 บ้านนาโป่ง 45.75 52.37 49.06
35020017 บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 65.25 69.87 67.56
35020018 บ้านดอนหวาย 66 77.5 71.75
35020019 บ้านนาเวียง 76.7 81.9 79.3
35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 66.55 61.61 64.08
35020021 บ้านหนองแวง 70 78 74
35020022 บ้านบะคอม 74.4 70.4 72.4
35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 64.58 67.2 65.89
35020024 บ้านโคกกลาง 61.61 66.8 64.21
35020025 บ้านนาเรียง 65.8 65 65.4
35020026 ชุมชนบ้านกำแมด 77.12 77.56 77.34
35020027 บ้านกุดหิน 53.5 58.33 55.91
35020028 บ้านหนองตาไก้ 64 82.43 73.21
35020029 บ้านหนองเหี่ย 44.16 47.79 45.97
35020031 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 67.2 60.35 63.77
35020033 บ้านหนองเมืองกลาง 70.95 72.7 71.82
35020034 บ้านสองคร 56 55.25 55.62
35020036 บ้านหนองบอน 39.09 57.72 48.4
35020037 บ้านหนองเรือ 80.66 76.5 78.58
35020038 บ้านหนองแก 80.4 76.8 78.6
35020039 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 47.86 55.62 51.74
35020040 บ้านเหล่าตำแย 48.75 50.37 49.56
35020041 บ้านคำน้ำสร้าง 48.92 57.8 53.36
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง 70.66 70.5 70.58
35020043 บ้านดงสำราญ 54.6 55.95 55.27
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 54.28 54.5 54.39
35020045 บ้านนาโส่ 63.66 71.5 67.58
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 72.14 74.35 73.25
35020047 บ้านกุดแดง 76.66 83.22 79.94
35020048 บ้านนาซึม 66.5 66.12 66.31
35020051 บ้านผักกะย่า 66.85 76.42 71.64
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง 64.83 65.3 65.06
35020053 บ้านสุขเกษม 48.53 60.73 54.63
35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 61.77 73.77 67.77
35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 74.23 80.42 77.32
35020057 บ้านคำเลา 73 73 73
35020058 บ้านม่วง 0 0 0
35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 52.25 66.25 59.25
35020060 บ้านนาทม 76 75.4 75.7
35020061 บ้านโคกศรี 65.6 64.5 65.05
35020062 บ้านหนองหว้า 35.83 46.58 41.2
35020063 บ้านหนองหมี 66.72 65.45 66.09
35020064 บ้านกุดไกรสร 59 73.7 66.35
35020065 บ้านคำบอนศรีชุมพล 31.25 32.37 31.81
35020066 บ้านโพนดินแดง 63.78 81.15 72.47
35020067 บ้านหนองแหน 42.16 43.66 42.91
35020068 บ้านคำผักหนาม 42.62 54.93 48.78
35020069 บ้านโนนประทาย 27.4 83.6 55.5
35020070 บ้านคำก้าว 64.25 77.12 70.68
35020071 บ้านโนนใหญ่ 47 46 46.5
35020072 บ้านหัวนา 79.77 74.05 76.91
35020073 บ้านหนองบัวบาน 56.75 68.75 62.75
35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 55.45 72.31 63.88
35020076 บ้านนิคม 34 52.33 43.16
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 66.75 67.87 67.31
35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 46.54 59.27 52.9
35020080 บ้านม่วงไข่ 66 62.28 64.14
35020081 บ้านกระจาย 71.6 49.1 60.35
35020083 บ้านหนองสำโรง 46.75 48 47.37
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 51.16 53.83 52.5
35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 34.85 43 38.92
35020086 บ้านดงสวาง 79.66 82 80.83
35020087 บ้านหนองแข้ 46.11 51.44 48.77
35020088 บ้านหนองชุม 26.07 34.96 30.51
35020089 บ้านโคกกลาง 81.33 82.33 81.83
35020090 บ้านโคกสุวรรณ 53.85 55.21 54.53
35020091 บ้านโคกนาโก 83.77 85.88 84.83
35020092 บ้านคำกลาง 48.33 54.83 51.58
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา 56.5 59.08 57.79
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม 41 46.5 43.75
35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 45.85 46.03 45.94
35020096 บ้านเซโนนม่วง 55.33 54.16 54.75
35020097 บ้านกลางสระเกษ 53.66 71.94 62.8
35020098 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 44.63 54.47 49.55
35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 57.26 62.84 60.05
35020102 บ้านป่าตอง 48.93 52.1 50.51
35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน 36.57 51.3 43.94
35020104 บ้านเตาไห 62.76 64.57 63.67
35020105 บ้านกุดสำโรง 48.5 60 54.25
35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 70.9 87.5 79.2
35020107 บ้านกุดเชียงหมี 29.92 40.88 35.4
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 83.06 82.4 82.73
35020109 บ้านห้วยยาง 48.66 57.83 53.25
35020110 บ้านแก้งนาคำ 67.25 55.68 61.46
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 70.4 46.6 58.5
35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 55.57 64.5 60.03
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง 83.27 81.72 82.5
35020115 บ้านมันปลา 65.83 70 67.91
35020116 บ้านกุดแห่ 47.26 53.8 50.53
35020117 บ้านสมสะอาด 61.88 54.26 58.07
35020118 บ้านคำเกิ่ง 69 68.5 68.75
35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 61.22 58.25 59.74
35020120 บ้านหินสิ่ว 85.77 80.22 83
35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 36.86 36.43 36.64
35020122 บ้านดอนมะซ่อม 72.8 72.4 72.6
35020123 น้อมเกล้า 28.72 29.5 29.11
35020124 บ้านหนองแคนน้อย 36.5 44.28 40.39
35020125 บ้านโคกก่อง 56.5 71.25 63.87
35020127 บ้านหนองเลิงคำ 36.31 55.9 46.11
35020128 บ้านบุ่งค้า 58.83 66.5 62.66
35020129 บ้านป่าขี้ยาง 65.4 63.2 64.3
35020131 บ้านโคกเจริญ 37.9 47.05 42.47
35020132 บ้านหนองแคน 40.31 48.87 44.59
35020133 บ้านศรีแก้ว 66.33 84.37 75.35
35020134 บ้านโคกใหญ่ 66.6 65 65.8
35020135 บ้านศรีสว่าง 0 0 0
35020136 บ้านแสนสำราญ 61.5 66 63.75
35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 54.2 60.85 57.52
35020138 บ้านโนนหาด 63.83 71.5 67.66
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 60.71 60.35 60.53
35020141 บ้านคึมยาว 86.33 80 83.16
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 61.66 64.58 63.12
35020145 บ้านดอนฮี 56.17 66.17 61.17
35020146 บ้านม่วงกาชัง 48.11 58.52 53.32
35020147 บ้านกุดโจด 60.4 52.8 56.6
35020148 บ้านนาจาน 63 60.9 61.95
35020149 บ้านพรหมนิยม 82.8 83.25 83.02
35020150 บ้านแยประชาสรรค์ 72.69 73.38 73.03
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 55.1 66.6 60.85
35020152 อนุบาลเลิงนกทา 76.75 92.02 84.38
35020153 บ้านด่าน 29.38 27.57 28.47
35020154 บ้านโป่งหนองสิม 83 76 79.5
35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 58.12 51.5 54.81
35020157 บ้านหวาย 40.6 74.6 57.6
35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 73.66 58.47 66.06
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล 72.14 71.07 71.6
35020161 บ้านป่าชาด 63.3 58.61 60.96
35020162 บ้านหนองบึง 53.87 58.06 55.96
35020163 บ้านท่าศิลา 47.53 49.84 48.69
35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา 55.11 58.05 56.58
35020166 บ้านห้องแซง 73.84 79.88 76.86
35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 55.3 58.5 56.9
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ 73.75 73.29 73.52
35020169 บ้านโพง 53.7 55.2 54.45
35020170 บ้านโนนแดง 73.85 75 74.42
35020171 บ้านคำเตย 59.71 60 59.85
35020173 บ้านดงสวรรค์ 56 54.93 55.46
35020174 บ้านหนองลุมพุก 54.16 56 55.08
35020175 บ้านหนองสนม 92 91.27 91.63
35020176 บ้านพืชคาม 79 78 78.5
35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 47.57 48.78 48.17
35020180 บ้านโสกน้ำใส 84.5 83.5 84
35020181 บ้านหนองนกเขียน 29 35.92 32.46
35020182 บ้านป่าตาว 69 64.2 66.6
35020183 บ้านไทยเจริญ 64 56.12 60.06
35020187 บ้านน้ำคำ 46 53.28 49.64
35020188 บ้านคำสร้างช้าง 56.78 54.07 55.42
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 57.5 52.5 55
35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 49.69 54.84 52.26
35020191 บ้านเหล่าหันทราย 93 80.75 86.87
35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 56.15 51.38 53.76
35020193 บ้านส้มผ่อ 44.23 47.85 46.04