รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านดงสำราญ)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านดงสำราญ
รหัส SMIS 35020043
รหัส OBEC 430096
รหัสกรทรวง 1035430096
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านบ้านดงสำราญ
ตำบล คำน้ำสร้าง
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กุดชุม-คำน้ำสร้าง
ผอ.โรงเรียน นายพิสัน โพนทัน
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 15
ระยะทางถึงอำเภอ 15

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.2
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางนันท์นภัส  โพธิ์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียน การบริหารการศึกษา
นางสาวขวัญเรือน  งามหลาย ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวกองแก้ว  แก้วนารินทร์ ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวพัชรีทอง  แก่นแก้ว ครูพี่เลี้ยง ภาษาไทย
นางสาวสาวิตรี  ประกอบศรี ครู (พนักงานงานราชการ) ปฐมวัย
นายณัฐพล  แปยอ เจ้าหน้าที่ธุรการ บัญชี/การบัญชี
นางสาววรรณิศา  มูลมณี ครู (อัตราจ้าง) ภาษาไทย
นางสาวนภาพร  วรชาญ ครู (อัตราจ้าง) ภาษาไทย
นายพุฒิพงศ์  เภาวฤทธิ์ ครู (อัตราจ้าง) การฝึกและการจัดการกีฬา
นางวาสนา  วารีศรี ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน การประถมศึกษา
นายบุญทวี  นาถาบำรุง นักการภารโรง นิติศาสตร์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 8 13 13 9 8 14 12 11 0 0 0 88

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
78.66 71.77 75.22

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
34.4 32.54 39.25 26.88

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 1,687,631
รวมทั้งสิ้น 1,687,631

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
8 2 10 1 0 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 1
เครื่องรับสัญญาณ 6
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
79,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน