รอสักครู่..

layers ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลแยกตามงบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 26,710,198
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 11,577,421
งบประมาณต้นสังกัด 578,926,784
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 127,348,154
ไม่ระบุงบประมาณ 6,856,500
รวมทั้งสิ้น 751,419,057

ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รหัส SMIS โรงเรียน ตำบล อำเภอ งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง
35020001 บ้านดงมะไฟ ดงมะไฟ ทรายมูล 2,756,249
35020002 บ้านคำครตา ดงมะไฟ ทรายมูล 6,843,900
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) ดงมะไฟ ทรายมูล 3,038,000
35020004 บ้านกุดกว้าง ดงมะไฟ ทรายมูล 858,570
35020005 บ้านคำแขนศอก ดงมะไฟ ทรายมูล 671,853
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ ดู่ลาด ทรายมูล 2,974,849
35020007 บ้านหนองลาดควาย ดู่ลาด ทรายมูล 759,500
35020008 บ้านสีสุก ดู่ลาด ทรายมูล 2,740,095
35020009 บ้านดู่ลาด ดู่ลาด ทรายมูล 7,323,100
35020010 บ้านโสกผักหวาน ดู่ลาด ทรายมูล 4,037,850
35020011 บ้านเสาเล้า ดู่ลาด ทรายมูล 1,081,900
35020013 ทรายมูลประชาราษฏร์ ทรายมูล ทรายมูล 7,090,500
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว ทรายมูล ทรายมูล 5,476,901
35020015 บ้านนาโป่ง ทรายมูล ทรายมูล 2,976,880
35020016 บ้านเหล่าเมย ทรายมูล ทรายมูล 2,442,900
35020017 บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) ทรายมูล ทรายมูล 1,242,500
35020018 บ้านดอนหวาย ทรายมูล ทรายมูล 1,034,000
35020019 บ้านนาเวียง นาเวียง ทรายมูล 8,897,780
35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) นาเวียง ทรายมูล 3,413,750
35020021 บ้านหนองแวง นาเวียง ทรายมูล 1,712,400
35020022 บ้านบะคอม นาเวียง ทรายมูล 1,362,381
35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 ไผ่ ทรายมูล 8,870,613
35020024 บ้านโคกกลาง ไผ่ ทรายมูล 6,404,847
35020025 บ้านนาเรียง ไผ่ ทรายมูล 3,391,767
35020026 ชุมชนบ้านกำแมด กำแมด กุดชุม 8,346,641
35020027 บ้านกุดหิน กำแมด กุดชุม 1,634,115
35020028 บ้านหนองตาไก้ กำแมด กุดชุม 1,915,000
35020029 บ้านหนองเหี่ย กำแมด กุดชุม 3,063,879
35020030 บ้านโนนยาง กำแมด กุดชุม 10,387,657
35020031 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) กำแมด กุดชุม 9,200,000
35020033 บ้านหนองเมืองกลาง กุดชุม กุดชุม 3,406,314
35020034 บ้านสองคร กุดชุม กุดชุม 3,941,000
35020035 บ้านเอราวัณ กุดชุม กุดชุม 2,615,000
35020036 บ้านหนองบอน กุดชุม กุดชุม 6,653,150
35020037 บ้านหนองเรือ กุดชุม กุดชุม 1,564,500
35020038 บ้านหนองแก กุดชุม กุดชุม 3,402,835
35020039 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) กุดชุม กุดชุม 11,909,549
35020040 บ้านเหล่าตำแย กุดชุม กุดชุม 1,889,948
35020041 บ้านคำน้ำสร้าง คำน้ำสร้าง กุดชุม 5,963,000
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง คำน้ำสร้าง กุดชุม 2,865,929
35020043 บ้านดงสำราญ คำน้ำสร้าง กุดชุม 1,687,631
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ คำน้ำสร้าง กุดชุม 1,370,000
35020045 บ้านนาโส่ นาโส่ กุดชุม 2,322,465
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา นาโส่ กุดชุม 692,179
35020047 บ้านกุดแดง นาโส่ กุดชุม 7,175,300
35020048 บ้านนาซึม นาโส่ กุดชุม 2,683,275
35020049 ชุมชนประชาสรรค์ นาโส่ กุดชุม 1,897,950
35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) โนนเปือย กุดชุม 9,813,400
35020051 บ้านผักกะย่า โนนเปือย กุดชุม 7,255,900
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง โนนเปือย กุดชุม 3,699,000
35020053 บ้านสุขเกษม โนนเปือย กุดชุม 4,405,181
35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) โนนเปือย กุดชุม 2,019,000
35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า โพนงาม กุดชุม 3,693,500
35020056 บ้านแดงหนองแซง โพนงาม กุดชุม 5,843,689
35020057 บ้านคำเลา โพนงาม กุดชุม 396,500
35020058 บ้านม่วง โพนงาม กุดชุม 2,438,200
35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ โพนงาม กุดชุม 4,424,570
35020060 บ้านนาทม โพนงาม กุดชุม 345,000
35020061 บ้านโคกศรี โพนงาม กุดชุม 4,043,392
35020062 บ้านหนองหว้า โพนงาม กุดชุม 3,330,464
35020063 บ้านหนองหมี หนองหมี กุดชุม 4,951,200
35020064 บ้านกุดไกรสร หนองหมี กุดชุม 3,755,900
35020065 บ้านคำบอนศรีชุมพล หนองหมี กุดชุม 3,456,400
35020066 บ้านโพนดินแดง หนองแหน กุดชุม 5,580,102
35020067 บ้านหนองแหน หนองแหน กุดชุม 5,731,650
35020068 บ้านคำผักหนาม หนองแหน กุดชุม 3,838,600
35020069 บ้านโนนประทาย หนองแหน กุดชุม 11,625,000
35020070 บ้านคำก้าว ห้วยแก้ง กุดชุม 2,173,000
35020071 บ้านโนนใหญ่ ห้วยแก้ง กุดชุม 1,554,000
35020072 บ้านหัวนา ห้วยแก้ง กุดชุม 1,992,500
35020073 บ้านหนองบัวบาน ห้วยแก้ง กุดชุม 899,666
35020074 บ้านโสกน้ำขาว ห้วยแก้ง กุดชุม 2,314,300
35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา ห้วยแก้ง กุดชุม 4,043,950
35020076 บ้านนิคม กระจาย ป่าติ้ว 2,193,000
35020077 บ้านหนองบาก กระจาย ป่าติ้ว 2,910,000
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ กระจาย ป่าติ้ว 1,933,046
35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง กระจาย ป่าติ้ว 2,378,629
35020080 บ้านม่วงไข่ กระจาย ป่าติ้ว 961,600
35020082 บ้านคำเกิด กระจาย ป่าติ้ว 0
35020083 บ้านหนองสำโรง โคกนาโก ป่าติ้ว 3,234,200
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี โคกนาโก ป่าติ้ว 2,404,500
35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) โคกนาโก ป่าติ้ว 5,405,857
35020086 บ้านดงสวาง โคกนาโก ป่าติ้ว 1,762,000
35020087 บ้านหนองแข้ โคกนาโก ป่าติ้ว 6,253,948
35020088 บ้านหนองชุม โคกนาโก ป่าติ้ว 5,710,790
35020089 บ้านโคกกลาง โคกนาโก ป่าติ้ว 2,073,400
35020090 บ้านโคกสุวรรณ โคกนาโก ป่าติ้ว 1,491,399
35020091 บ้านโคกนาโก โคกนาโก ป่าติ้ว 5,124,770
35020092 บ้านคำกลาง โคกนาโก ป่าติ้ว 1,676,410
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา เชียงเพ็ง ป่าติ้ว 1,679,500
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม เชียงเพ็ง ป่าติ้ว 1,659,000
35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ป่าติ้ว 8,250,450
35020096 บ้านเซโนนม่วง เชียงเพ็ง ป่าติ้ว 1,576,900
35020097 บ้านกลางสระเกษ โพธิ์ไทร ป่าติ้ว 5,417,375
35020098 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล โพธิ์ไทร ป่าติ้ว 4,934,000
35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด โพธิ์ไทร ป่าติ้ว 165,450
35020100 บ้านโพธิญาณ โพธิ์ไทร ป่าติ้ว 1,020,500
35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี โพธิ์ไทร ป่าติ้ว 6,275,703
35020102 บ้านป่าตอง โพธิ์ไทร ป่าติ้ว 1,362,030
35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน ศรีฐาน ป่าติ้ว 8,022,000
35020104 บ้านเตาไห ศรีฐาน ป่าติ้ว 9,810,000
35020105 บ้านกุดสำโรง ศรีฐาน ป่าติ้ว 853,850
35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว กุดเชียงหมี เลิงนกทา 4,748,500
35020107 บ้านกุดเชียงหมี กุดเชียงหมี เลิงนกทา 4,320,000
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ กุดเชียงหมี เลิงนกทา 2,073,500
35020109 บ้านห้วยยาง กุดเชียงหมี เลิงนกทา 1,992,000
35020110 บ้านแก้งนาคำ กุดเชียงหมี เลิงนกทา 1,725,000
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง กุดแห่ เลิงนกทา 1,972,500
35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน กุดแห่ เลิงนกทา 5,523,600
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง กุดแห่ เลิงนกทา 3,747,100
35020115 บ้านมันปลา กุดแห่ เลิงนกทา 1,572,000
35020116 บ้านกุดแห่ กุดแห่ เลิงนกทา 5,995,169
35020117 บ้านสมสะอาด โคกสำราญ เลิงนกทา 2,599,000
35020118 บ้านคำเกิ่ง โคกสำราญ เลิงนกทา 2,680,150
35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ โคกสำราญ เลิงนกทา 14,679,900
35020120 บ้านหินสิ่ว โคกสำราญ เลิงนกทา 6,154,600
35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก โคกสำราญ เลิงนกทา 11,102,469
35020122 บ้านดอนมะซ่อม โคกสำราญ เลิงนกทา 2,919,000
35020123 น้อมเกล้า บุ่งค้า เลิงนกทา 8,663,500
35020124 บ้านหนองแคนน้อย บุ่งค้า เลิงนกทา 6,942,995
35020125 บ้านโคกก่อง บุ่งค้า เลิงนกทา 1,508,000
35020126 บ้านช่องเม็ก บุ่งค้า เลิงนกทา 9,317,000
35020127 บ้านหนองเลิงคำ บุ่งค้า เลิงนกทา 4,502,000
35020128 บ้านบุ่งค้า บุ่งค้า เลิงนกทา 2,333,050
35020129 บ้านป่าขี้ยาง บุ่งค้า เลิงนกทา 2,966,900
35020131 บ้านโคกเจริญ บุ่งค้า เลิงนกทา 5,678,100
35020132 บ้านหนองแคน บุ่งค้า เลิงนกทา 7,524,500
35020133 บ้านศรีแก้ว ศรีแก้ว เลิงนกทา 11,269,000
35020134 บ้านโคกใหญ่ ศรีแก้ว เลิงนกทา 1,704,100
35020135 บ้านศรีสว่าง ศรีแก้ว เลิงนกทา 882,000
35020136 บ้านแสนสำราญ สร้างมิ่ง เลิงนกทา 1,098,900
35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 สร้างมิ่ง เลิงนกทา 6,620,800
35020138 บ้านโนนหาด สร้างมิ่ง เลิงนกทา 5,001,184
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ สร้างมิ่ง เลิงนกทา 2,725,800
35020141 บ้านคึมยาว สร้างมิ่ง เลิงนกทา 1,190,000
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ สร้างมิ่ง เลิงนกทา 7,025,000
35020143 บ้านหนองโสน สวาท เลิงนกทา 2,790,500
35020145 บ้านดอนฮี สวาท เลิงนกทา 5,981,000
35020146 บ้านม่วงกาชัง สวาท เลิงนกทา 13,441,500
35020147 บ้านกุดโจด สวาท เลิงนกทา 1,299,000
35020148 บ้านนาจาน สวาท เลิงนกทา 3,865,060
35020149 บ้านพรหมนิยม สวาท เลิงนกทา 3,552,600
35020150 บ้านแยประชาสรรค์ สวาท เลิงนกทา 2,125,524
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร สามแยก เลิงนกทา 2,466,340
35020152 อนุบาลเลิงนกทา สามแยก เลิงนกทา 23,212,800
35020153 บ้านด่าน สามแยก เลิงนกทา 9,473,500
35020154 บ้านโป่งหนองสิม สามแยก เลิงนกทา 1,880,200
35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา สามัคคี เลิงนกทา 6,284,500
35020157 บ้านหวาย สามัคคี เลิงนกทา 12,753,500
35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ สามัคคี เลิงนกทา 5,392,060
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล สามัคคี เลิงนกทา 2,191,700
35020161 บ้านป่าชาด ห้องแซง เลิงนกทา 3,954,696
35020162 บ้านหนองบึง ห้องแซง เลิงนกทา 1,775,500
35020163 บ้านท่าศิลา ห้องแซง เลิงนกทา 1,981,093
35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา ห้องแซง เลิงนกทา 6,101,617
35020166 บ้านห้องแซง ห้องแซง เลิงนกทา 3,350,000
35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) ห้องแซง เลิงนกทา 2,427,000
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ ห้องแซง เลิงนกทา 4,309,000
35020169 บ้านโพง ห้องแซง เลิงนกทา 6,898,871
35020170 บ้านโนนแดง ห้องแซง เลิงนกทา 1,636,300
35020171 บ้านคำเตย คำเตย ไทยเจริญ 3,865,000
35020172 บ้านหนองซ่งแย้ คำเตย ไทยเจริญ 1,601,450
35020173 บ้านดงสวรรค์ คำเตย ไทยเจริญ 1,993,000
35020174 บ้านหนองลุมพุก คำเตย ไทยเจริญ 3,160,500
35020175 บ้านหนองสนม คำเตย ไทยเจริญ 3,452,502
35020176 บ้านพืชคาม ไทยเจริญ ไทยเจริญ 1,264,029
35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ คำไผ่ ไทยเจริญ 2,843,500
35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ คำไผ่ ไทยเจริญ 1,550,451
35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ คำไผ่ ไทยเจริญ 8,117,184
35020180 บ้านโสกน้ำใส คำไผ่ ไทยเจริญ 1,744,000
35020181 บ้านหนองนกเขียน คำไผ่ ไทยเจริญ 1,353,000
35020182 บ้านป่าตาว ไทยเจริญ ไทยเจริญ 1,730,000
35020183 บ้านไทยเจริญ ไทยเจริญ ไทยเจริญ 3,553,600
35020184 บ้านสามแยกภูกอย ไทยเจริญ ไทยเจริญ 500,500
35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) ไทยเจริญ ไทยเจริญ 1,993,750
35020187 บ้านน้ำคำ น้ำคำ ไทยเจริญ 2,977,000
35020188 บ้านคำสร้างช้าง น้ำคำ ไทยเจริญ 9,138,400
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ น้ำคำ ไทยเจริญ 1,964,550
35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า น้ำคำ ไทยเจริญ 3,986,100
35020191 บ้านเหล่าหันทราย ส้มผ่อ ไทยเจริญ 4,218,406
35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ ส้มผ่อ ไทยเจริญ 987,050
35020193 บ้านส้มผ่อ ส้มผ่อ ไทยเจริญ 2,137,534
35020194 บ้านนางาม ส้มผ่อ ไทยเจริญ 2,445,700