รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านคำกลาง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านคำกลาง
รหัส SMIS 35020092
รหัส OBEC 430224
รหัสกรทรวง 1035430224
ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านคำกลาง
ตำบล โคกนาโก
อำเภอ ป่าติ้ว
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย 11 โคกนาโก
ผอ.โรงเรียน นายไมตรี บุญทศ
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 25
ระยะทางถึงอำเภอ 15

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการในพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายสุวิวัฒน์  พรมโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางสาวศิริธร  สุวรรณพรม ครู ปฐมวัย
นายวิชิต  นามสิงษา ครู สังคมศึกษา
นางสาวอรวรรณ  ทองดี ครู ภาษาไทย
นายอุทัย  เมืองคง นักการภารโรง ภาษาไทย

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 5 0 1 10 9 5 7 3 0 0 0 40

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
63.75 70.5 67.12

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
34 36.38 27.5 32.81

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 348,000
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 200,000
งบประมาณต้นสังกัด 705,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 423,410
รวมทั้งสิ้น 1,676,410

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
0 14 14 1 0 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 2
เครื่องรับสัญญาณ 6
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
82,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน