รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านนาโส่)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านนาโส่
รหัส SMIS 35020045
รหัส OBEC 430098
รหัสกรทรวง 1035430098
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านบ้านนาโส่
ตำบล นาโส่
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย
ผอ.โรงเรียน นายสมยศ แพงศรี
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 11
ระยะทางถึงอำเภอ 10

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ
โรงเรียนประชารัฐ

โครงการในพระราชดำริ

โครงการพระราชดำริด้วยรักและห่วงใย
โครงการอื่นๆ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายสมยศ  แพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณิตศาสตร์
นางเลิศนภา  กองพันธ์ ครู ปฐมวัย
นางอรดิษ  เคหาบาล ครู การบริหารการศึกษา
นางสาวสุธาสินี  ศรีมันตะ ลูกจ้างชั่วคราว ฟิสิกส์
นางสาวทิพย์สุดา  พิมพ์บูลย์ ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
นางนันทนิจ  ชูรัตน์ ครู (พนักงานงานราชการ) การประถมศึกษา
นายอภิชิต  มาตขาว พนักงานบริการ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาวเกษร  ศรีอินทร์ อื่นๆ วิทยาศาสตร์
นางสาวสุวนันท์  มาตขาว ครู (อัตราจ้าง) ปฐมวัย

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
8 4 3 5 3 3 6 7 1 5 7 5 57

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
81 70 75.5

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
36 33.13 20 27.34 25.63 19 27.33 21.88

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 20,000
งบประมาณต้นสังกัด 2,108,500
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 193,965
รวมทั้งสิ้น 2,322,465

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
13 2 15 1 2 3

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน