รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้
รหัส SMIS 35020179
รหัส OBEC 430385
รหัสกรทรวง 1035430385
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านบ้านโนนหนองผือ
ตำบล คำไผ่
อำเภอ ไทยเจริญ
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย
ผอ.โรงเรียน นายประสิทธิ์ พงประเสริฐ
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 25
ระยะทางถึงอำเภอ 14

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โรงเรียนประชารัฐ

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายเศรษฐโชค  สุขบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน การบริหารการศึกษา
นางสาวภูษิตา  พลมาตย์ ครู ภาษาอังกฤษ
นางสาวดาราวรรณ  พรมจันทร์ ครู การประถมศึกษา
นายอนุชา  สมประสงค์ ครู พลศึกษา
นางสาวอมรรัตน์  คุ้มผล ครู บริหารการศึกษา
นางสาวขวัญใจ  ทองบ่อ ครู วิทยาศาสตร์
นายพิชิต  ศรีคำแซง ครู ภาษาไทย
นางสาวอัญชนา  แสนสุข ครู ปฐมวัย
นางสาวรวิภา  ศรีบุญ ครู นาฏศิลป์
นางสาวโสพิศพิไล  พฤษราพรมราช ครู เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นางสาวสุธาสิณี  ยอดตระกูล ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางโสพิศพิไล  พฤษราพรมราช ครูผู้ช่วย วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวสิริลักษณ์  สิริโสม ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
นางสาวศิริวรรณ  นันทใส ครูผู้ช่วย การศึกษาปฐมวัย
นางสาวบุษบา  ปุยวงศ์ ครูพี่เลี้ยง ไม่ใช่วุฒิครู
นายชลทิตย์  สังฆฤกษ์ นักการภารโรง อื่นๆ
นางสาวพัชรินทร์  แสนอ้วน ครูธุรการ การบริหารธุรกิจเกษตร

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 4 10 12 12 11 19 7 9 21 9 9 123

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
78.4 77.8 78.1

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
33.14 28.48 32.5 29.46 26.38 17.81 29.1 24.22

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 487,484
งบประมาณต้นสังกัด 7,512,700
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 117,000
รวมทั้งสิ้น 8,117,184

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
4 11 15 4 2 5

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน