รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านหวายกุดสว่าง
รหัส SMIS 35020052
รหัส OBEC 430107
รหัสกรทรวง 1035430107
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านบ้านดอนหวาย
ตำบล โนนเปือย
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กำแมดโนนเปือย
ผอ.โรงเรียน นายสมรินทร์ อุทสาร
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 10
ระยะทางถึงอำเภอ 8

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการในพระราชดำริ

โครงการอื่นๆ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางจิระพา  วงค์เทพ ครู ภาษาอังกฤษ
นางสาวพิมพ์ชนก  บุญตา ครู บริหารการศึกษา
นางชนิดา  ครุผาด ครู เกษตรศาสตร์
นายอรรถพล  สมดี ครู คณิตศาสตร์
นายตระการเกียรติ  ไชยสัตย์ ครูผู้ช่วย วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวสุภาวดี  วิเศษชาติ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นายพันชิด  บุญบรรลุ นักการภารโรง ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาวกัญจน์รัชต์  มะลิวัลย์ ครูพี่เลี้ยง การวัดผลการศึกษา
นางสาวภัททิยา  ศรีมันตะ ครูธุรการ คอมพิวเตอร์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
9 10 10 18 5 10 7 14 15 0 0 0 98

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
80.16 72.33 76.25

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
40 46.13 33.33 51.04

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 50,000
งบประมาณต้นสังกัด 3,286,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 363,000
รวมทั้งสิ้น 3,699,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
15 2 17 1 0 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน