รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโนนยาง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านโนนยาง
รหัส SMIS 35020030
รหัส OBEC 430088
รหัสกรทรวง 1035430088
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านบ้านโนนยาง
ตำบล กำแมด
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กำแมดโนนเปือย
ผอ.โรงเรียน นายพิชัย นะธิศรี
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 9
ระยะทางถึงอำเภอ 9

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการ Sister School
โครงการอาหารกลางวันประเภท 2
โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางสุภลักษษ์  วิเศษรัตน์ ครู บริหารการศึกษา
นายนพดล  โพธิแสน ครู สังคมศึกษา
นายบุญมา  สุวรรณเพ็ชร ครู บริหารการศึกษา
นางสาวอรดี  แก้วไสย์ ครู คณิตศาสตร์
นางพรทิพย์  ศรีวะสุทธิ์ ครู ภาษาอังกฤษ
นางอรวิน  สุวรรณเพชร ครู คณิตศาสตร์
นางสาววันทนีย์  ศรีสำอางค์ ครู การประถมศึกษา
ว่าที่้ร้อยตรีหญิงสุทธิรักษ์  แสงกล้า ครู หลักสูตรและการสอน
นายสมใจ  ยงปัญญา ครู บริหารการศึกษา
นางสาวคำแก้ว  โคตุเคน ครู วิทยาศาสตร์
นางปริยดา  ระศร ครู คอมพิวเตอร์
นางสาวลำไพ  แถวปัตถา ครู คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาวฐิติวรดา  สมนึก ครู ภาษาอังกฤษ
นายสุรศิลป์  หาอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณิตศาสตร์
นางสมบัติ  ไชยบุตร ครูพี่เลี้ยง ภาษาไทย
นางเยาวเรศ  ชูรัตน์ ครูพี่เลี้ยง วิทยาศาสตร์
นายเกรียงไกร  อัฒจักร นักการภารโรง พลศึกษา
นายธีระวัฒน์  เศิกศิริ ครูธุรการ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นายจักรพงษ์  สายเพ็ชร ครู (อัตราจ้าง) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวกฤติยา  ชูรัตน์ ครู (อัตราจ้าง) วิทยาศาสตร์การกีฬา

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 9 16 14 14 16 12 16 16 9 22 15 159

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
91.06 79.6 85.33

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 80,000
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 510,000
งบประมาณต้นสังกัด 6,674,758
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 3,122,899
รวมทั้งสิ้น 10,387,657

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
20 15 35 10 0 7

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 4
รวมทั้งสิ้น
6

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน