รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโคกกลาง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านโคกกลาง
รหัส SMIS 35020024
รหัส OBEC 430368
รหัสกรทรวง 1035430368
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านโคกกลาง
ตำบล ไผ่
อำเภอ ทรายมูล
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย ทรายมูลไผ่
ผอ.โรงเรียน นายวินัย วรรณสัมผัส
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 22
ระยะทางถึงอำเภอ 14

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการ Sister School
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก
โครงการ To be number one
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ (English Bilingual Education : EBE)

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางพิศมัย  หาระการณ์ ครู ภาษาอังกฤษ
นางบุษราคัม  คลังดงเค็ง ครู บริหารการศึกษา
นางจันทร์เพ็ญ  วงศ์หาจักร ครู การประถมศึกษา
นายนิพนธ์  จันทร์เพชร ครู เกษตรศาสตร์
นางวันดี  ดวงบัญชา ครู เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาวเพ็ญพักตร์  สืบศรี ครู คอมพิวเตอร์
นางสาวสุนันทา  มาสกุล ครู ภาษาไทย
นายธนากร  ดวงตา ครู วิทยาศาสตร์
นายชานนท์  มาตะราช ครู คณิตศาสตร์
นางสาวขนิษฐา  เวฬุวนารักษ์ ครูผู้ช่วย การศึกษาปฐมวัย
นายเมธี  พรมวงค์ ครูธุรการ คอมพิวเตอร์
นายอุดม  พันธ์เลิศ นักการภารโรง วุฒิครูอื่น ๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 27 7 20 18 20 19 12 16 0 0 0 139

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
66.9 67.9 67.4

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
40.36 33.74 34.89 30.97

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 5,969,367
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 435,480
รวมทั้งสิ้น 6,404,847

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
15 6 21 2 0 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน