รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหัวนา)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านหัวนา
รหัส SMIS 35020072
รหัส OBEC 430121
รหัสกรทรวง 1035430121
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านบ้านหัวนา
ตำบล ห้วยแก้ง
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุม 3
ผอ.โรงเรียน นายพิเชษฐ์ เทียมชัยภูมิ
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 10
ระยะทางถึงอำเภอ 10

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

โครงการในพระราชดำริ

โครงการอื่นๆ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายพัฒน์ภูมิ  เทียมชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางเพลินพิศ  จันทะภา ครู คหกรรมศาสตร์
นายถิรวัฒน์  แก้วกมลรัตน์ ครู คณิตศาสตร์
นางสาวศิริขวัญ  นันทวัตร ครูผู้ช่วย เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
นางพิกุล  ผุดผ่อง ครู (อัตราจ้าง) ภาษาไทย
นางสาวอุไรวรรณ  บุญศรี นักการภารโรง อื่นๆ
นางสาววิจิตรา  เตาแก้ว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ภาษาไทย

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 8 4 5 3 3 1 11 7 0 0 0 42

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
82 79 80.5

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
36 44.97 29.38 26.56

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 30,000
งบประมาณต้นสังกัด 690,500
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,272,000
รวมทั้งสิ้น 1,992,500

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
10 4 14 1 1 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 1
เครื่องรับสัญญาณ 3
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
76,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน