รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโพง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านโพง
รหัส SMIS 35020169
รหัส OBEC 430323
รหัสกรทรวง 1035430323
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านบ้านโพง
ตำบล ห้องแซง
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย ห้องแซง
ผอ.โรงเรียน นายสุรศักดิ์ กากแก้ว
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 60
ระยะทางถึงอำเภอ 30

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการ To be number one

โครงการในพระราชดำริ

โครงการอื่นๆ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายเข็มชาติ  พินิจพล ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางสาวอารยา  คนไว ครู ภาษาจีน
นางบุหงา  พินิจพล ครู บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาวพูลทรัพย์  เมฆไชยภักดิ์ ครู บริหารการศึกษา
นางสาวรินลดา  แสงวงค์ ครู การประถมศึกษา
นางสุกรรณิกา  เพ็งศรีโคตร ครู บริหารการศึกษา
นางแสงอรุณ  เจริญตา ครู บริหารการศึกษา
นางสาวนภาพร  สายเชื้อ ครู ภาษาอังกฤษ
นางณัฏฐ์พิชา  บุญทันเอกธนัช ครู บริหารการศึกษา
นางสาวกมลพรรณ  ศรีสุพรรณ์ ครู บริหารการศึกษา
นางรัตกูล  คำนนท์ ครู ภาษาไทย
นางวรรณณี  กาหลิบ ครู ปฐมวัย
นายทศวรรษ  กลุ้มศิลป์ ครู สุขศึกษา
นายเกรียงไกร  ไชยแสง ครู (อัตราจ้าง) สุขศึกษา
นางสาวอธิจิต  สงวนกุล ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นางสาวเยาวภา  บรรลือ เจ้าพนักงานธุรการ ภาษาอังกฤษ
นางพิศมัย  เหมนวล ครู (พนักงานงานราชการ) คอมพิวเตอร์
นางทิพย์เกสร  จันทร์สว่าง ครู (อัตราจ้าง) ปฐมวัย

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 14 9 13 5 17 11 12 16 17 15 9 138

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
61.33 54.33 57.83

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
36.86 35.07 30.89 32.37 34.02 23.25 32.82 25.45

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 85,071
งบประมาณต้นสังกัด 6,411,800
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 402,000
รวมทั้งสิ้น 6,898,871

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
8 9 17 6 0 6

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน