รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
รหัส SMIS 35020095
รหัส OBEC 430217
รหัสกรทรวง 1035430217
ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง
ตำบล เชียงเพ็ง
อำเภอ ป่าติ้ว
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย คุณภาพการศึกษาโพธิ์ไทรเชียงเพ็ง
ผอ.โรงเรียน นางสาววรจนา ชมภูพร
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 40
ระยะทางถึงอำเภอ 7

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก
โครงการ To be number one
โรงเรียนประชารัฐ

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางสาววรจนา  ชมภูพร ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางยองใย  ชวลิต ครู คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสุวรรณนี  บุญบรรลุ ครู การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
นางพรรณิพา  บรรใดทอง ครู บริหารการศึกษา
นางสาวภคภรณ์  เนินทราย ครู คณิตศาสตร์
นางสาวลลิตา  ชุมโท่โล่ ครู สังคมศึกษา
นายวัชรินทร์  อุปมา ครู การประถมศึกษา
นางสาวจิราพร  อินอ่อน ครู ปฐมวัย
นางสาวนภา  ศรีวลักษณ์ ครู บริหารการศึกษา
นางสาวศิริพร  อินอ่อน ครู บริหารการศึกษา
นางสาวปัทมาภรณ์  นามประเทือง ครู คณิตศาสตร์
นางสาวกัญญาพัชร  คำสะอาด ครู บริหารการศึกษา
นายพรชนะ  นางาม ครู ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุนิศา  ศรีสันต์ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์
นางสาวปาณิศา  ชัยศิริวัฒนานนท์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ บริหารธุรกิจ
นางสาวผกามาศ  เนินทราย เจ้าพนักงานธุรการ บริหารธุรกิจ
นายณัฐวุฒฺิ  ภาระเวช ครู (พนักงานงานราชการ) ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 12 14 12 11 15 19 16 17 18 14 17 165

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
75.84 80.61 78.23

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
43.38 35.17 40.38 36.06 50.85 28.66 36.91 33.59

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 50,000
งบประมาณต้นสังกัด 6,519,950
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,680,500
รวมทั้งสิ้น 8,250,450

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
6 4 10 4 0 4

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน