รอสักครู่..

dashboard ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2566

account_balance
สถานศึกษา
183
people
ครูและบุคลากร
1,622
people_outline
บุคลากร สพป.
63
accessibility
นักเรียน
17,635
center_focus_strong
เครือข่าย
17
format_list_numbered
ห้องเรียน
1,607
location_on
โรงเรียน
พิกัด
brightness_auto
เว็บไซต์
สพป.ยส. 2

ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามอำเภอ

อำเภอ
ตำบล
โรงเรียน
สาขา
กุดชุม 9 48 1
ทรายมูล 5 24 0
ป่าติ้ว 5 29 0
เลิงนกทา 10 58 0
ไทยเจริญ 5 23 0
รวม 34 182 1

ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด

ขนาด
นักเรียน
โรงเรียน
ร้อยละ
เล็ก 0-120 123 67.58
กลาง 121-499 59 32.42
ใหญ่ 500-1500 1 0.55
ใหญ่พิเศษ 1500 ขึ้นไป 0 0.00
รวม 183 100

ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามเครือข่าย

เครือข่าย
ตำบล
โรงเรียน
สาขา
เครือข่ายที่ 1 2 12 0
เครือข่ายที่ 2 2 10 1
เครือข่ายที่ 3 3 14 0
เครือข่ายที่ 4 2 12 0
เครือข่ายที่ 5 2 9 0
เครือข่ายที่ 6 3 15 0
เครือข่ายที่ 7 2 9 0
เครือข่ายที่ 8 3 14 0
เครือข่ายที่ 9 2 9 0
เครือข่ายที่ 10 2 10 0
เครือข่ายที่ 11 1 10 0
เครือข่ายที่ 12 2 10 0
เครือข่ายที่ 13 2 9 0
เครือข่ายที่ 14 1 9 0
เครือข่ายที่ 15 2 9 0
เครือข่ายที่ 16 2 12 0
เครือข่ายที่ 17 1 9 0
รวม 34 182 1

ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามที่เปิดสอน

ระดับชั้น
โรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา 134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 48
ประถมศึกษา 1
รวม 183

พิกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พื้นที่บริการ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 อ.กุดชุม อ.ทรายมูล อ.ป่าติ้ว อ.เลิงนกทา อ.ไทยเจริญ