รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านสองคร)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านสองคร
รหัส SMIS 35020034
รหัส OBEC 430104
รหัสกรทรวง 1035430104
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านบ้านสองคร
ตำบล กุดชุม
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กุดชุุมคำน้ำสร้าง
ผอ.โรงเรียน นายวีระสิทธิ์ แสนสิ่ง
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 2
ระยะทางถึงอำเภอ 1

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายวีระสิทธิ์  แสนสิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางวิจิตราภรณ์  พินิจวิญญูภาพ ครู สังคมศึกษา
นางนัฏิยา  ผุดผ่อง ครู หลักสูตรและการสอน
นางประภัสสร  วิเศษดี ครู การประถมศึกษา
นางอัญธิดา  สาระบาล ครู บริหารการศึกษา
นายยอดชาย  ลำพุทธา ครู อุตสาหกรรมศิลป์
นางจินดา  ลำพุทธา ครู คณิตศาสตร์
นางวนิดา  สมสุข ครู บริหารการศึกษา
นางปิยธิดา  คำมาโฮม ครู บริหารการศึกษา
นายพิศุทธิ์  สมสุข ครู บริหารการศึกษา
นางศรีภัทรา  อ่างแก้ว ครู ภาษาไทย
นางสาวจารรี  ทองน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ บัญชี/การบัญชี

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 3 3 1 3 3 4 6 8 7 8 10 56

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
58 67 62.5

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 3,272,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 654,000
ไม่ระบุงบประมาณ 15,000
รวมทั้งสิ้น 3,941,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
15 2 21 2 1 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน