รายการโครงการสำหรับลงทะเบียนเกียรติบัตรออนไลน์

ลำดับ ลงทะเบียน ตรวจสอบ โครงการ วันที่ กลุ่ม/หน่วย เกียรติบัตร
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) สำหรับผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 7 พ.ค. 62 -
8 พ.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) สำหรับวิทยากร 7 พ.ค. 62 -
14 พ.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) สำหรับผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 9 พ.ค. 62 -
10 พ.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
4 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) สำหรับผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 3 13 พ.ค. 62 -
14 พ.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1 30 พ.ค. 62 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2 31 พ.ค. 62 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2562 สำหรับวิทยากร 30 พ.ค. 62 -
31 พ.ค. 62
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 12 มิ.ย. 62 -
14 มิ.ย. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
9 การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา วิทยากร 12 มิ.ย. 62 -
14 มิ.ย. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
10 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น (ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET) ปีการศึกษา 2562 (14 ชั่วโมง) 6 ก.ค. 62 -
7 ก.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
11 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น (ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET) ปีการศึกษา 2562 (14 ชั่วโมง) (สำหรับวิทยากร) 6 ก.ค. 62 -
7 ก.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
12 การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรวม การพัฒนาสื่อนวัตกรรมแก้ปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ รุ่นที่1 (วิทยากร) 9 ก.ค. 62 -
10 ก.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
13 การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรวม การพัฒนาสื่อนวัตกรรมแก้ปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ รุ่นที่ 2 (ผู้อบรม) 15 ก.ค. 62 -
16 ก.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
14 การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรวม การพัฒนาสื่อนวัตกรรมแก้ปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ รุ่นที่ 1 (ผู้อบรม) 9 ก.ค. 62 -
10 ก.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
15 การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรวม การพัฒนาสื่อนวัตกรรมแก้ปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ รุ่นที่ 2 (วิทยากร) 15 ก.ค. 62 -
16 ก.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
16 การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETโดยใช้กระบวนการ PLC (สำหรับวิทยากร) 18 ก.ค. 62 -
19 ก.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
17 การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETโดยใช้กระบวนการ PLC (สำหรับผู้อบรม) 18 ก.ค. 62 -
19 ก.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
18 การพัฒนาการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สำหรับครูผู้สอนและการใช้ระบบโปรแกรมสารสนเทศ (SET) 18 ก.ค. 62 -
19 ก.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
19 การพัฒนาการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สำหรับครูผู้สอนและการใช้ระบบโปรแกรมสารสนเทศ (SET) (วิทยากร) 18 ก.ค. 62 -
19 ก.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
20 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ตามแนวทาง STEM Education ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ผู้อบรม) 7 ส.ค. 62 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
21 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ตามแนวทาง STEM Education ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (วิทยากร) 7 ส.ค. 62 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
22 ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา (ผู้เข้าประชุม) 23 ส.ค. 62 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
23 ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา (วิทยากร) 23 ส.ค. 62 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
24 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สื่อสาร สร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (ผู้เข้าอบรม) 17 ก.ย. 62 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
25 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สื่อสาร สร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (วิทยากร)) 17 ก.ย. 62 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
26 การประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศติดตามการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะที่ 2 (สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม) 24 ก.ย. 62 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
27 การประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศติดตามการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะที่ 2 (สำหรับวิทยากร) 24 ก.ย. 62 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
28 อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา (DMC : Data Management Center) ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 26 มิ.ย. 63 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
29 อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา (DMC : Data Management Center) ปีการศึกษา 2563 สำหรับวิทยากร 26 มิ.ย. 63 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
30 อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 11 ส.ค. 63 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
31 อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) สำหรับวิทยากร 11 ส.ค. 63 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
32 อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 17 ส.ค. 63 -
18 ส.ค. 63
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
33 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอน ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อสร้างพื้นฐานด้านกระบวนการคิดขั้นสูงอย่างสร้างสรรค์ สู่การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 26 ส.ค. 63 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
34 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่27 ส.ค.63 27 ส.ค. 63 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
35 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 28 ส.ค.63 28 ส.ค. 63 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
36 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 (วิทยากร) 17 ส.ค. 63 -
18 ก.ย. 63
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
37 โครงการการอบรมปฏิบัติการการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดยวิธีการจัดการ เรียนการสอนทางไกล (New Distance Learning Television : New DLTV) (รุ่นที่ 1) 10 ก.ย. 63 -
11 ก.ย. 63
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
38 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอน ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อสร้างพื้นฐานด้านกระบวนการคิดขั้นสูงอย่างสร้างสรรค์ สู่การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 (วิทยากร) 26 ส.ค. 63 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
39 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 (วิทยากร)) 27 ส.ค. 63 -
28 ส.ค. 63
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
40 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอน ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อสร้างพื้นฐานด้านกระบวนการคิดขั้นสูงอย่างสร้างสรรค์ สู่การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 (วิทยากร) 26 ก.ย. 63 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
41 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 10 ก.ย. 63 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
42 โครงการการอบรมปฏิบัติการการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดยวิธีการจัดการ เรียนการสอนทางไกล (New Distance Learning Television : New DLTV) (รุ่นที่ 2) 14 ก.ย. 63 -
15 ก.ย. 63
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
43 โครงการการอบรมปฏิบัติการการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดยวิธีการจัดการ เรียนการสอนทางไกล (New Distance Learning Television : New DLTV) (สำหรับวิทยากร) 10 ก.ย. 63 -
15 ก.ย. 63
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
44 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 7 ต.ค. 63 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
45 การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 15 ต.ค. 63 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
46 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ DLTV เพื่อส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 9 ธ.ค. 66 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
47 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ DLTV เพื่อส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 9 ธ.ค. 66 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
48 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก( Active Learning )โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี ดิจิทัลแพลตฟอร์ม สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และการขอมีหรือ เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ สำหรับวิทยากร 6 ม.ค. 67 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
49 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก( Active Learning )โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี ดิจิทัลแพลตฟอร์ม สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และการขอมีหรือ เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 6 ม.ค. 67 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
50 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก( Active Learning )โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี ดิจิทัลแพลตฟอร์ม สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และการขอมีหรือ เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ สำหรับวิทยากร (เพิ่มเติม) 6 ม.ค. 67 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
51 การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับผู้อบรม 25 ม.ค. 67 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
52 การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับวิทยากร 25 ม.ค. 67 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร