รอสักครู่..

dashboard ข้อมูลสารสนเทศ

account_balance
สถานศึกษา
183
people
ครูและบุคลากร
1,667
people_outline
บุคลากร สพป.
64
accessibility
นักเรียน
17,653
center_focus_strong
เครือข่าย
17
format_list_numbered
ห้องเรียน
1,603
location_on
โรงเรียน
พิกัด
account_circle
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

location_on ที่ตั้ง 382 หมู่ 8 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
call โทรศัพท์ 045-789477
email อีเมลล์ [email protected]
public เว็บไซต์ https://www.yst2.go.th

ข้อมูลสถานศึกษา

รหัส SMIS รหัส กระทรวง โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาด ตำบล อำเภอ แผนขับเคลื่อนนโยบาย
35020179 1035430385 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 125 กลาง คำไผ่ ไทยเจริญ
35020001 1035430358 บ้านดงมะไฟ 85 เล็ก ดงมะไฟ ทรายมูล
35020181 1035430387 บ้านหนองนกเขียน 37 เล็ก คำไผ่ ไทยเจริญ
35020043 1035430096 บ้านดงสำราญ 86 เล็ก คำน้ำสร้าง กุดชุม
35020147 1035430283 บ้านกุดโจด 58 เล็ก สวาท เลิงนกทา
35020016 1035430348 บ้านเหล่าเมย 50 เล็ก ทรายมูล ทรายมูล
35020040 1035430078 บ้านเหล่าตำแย 44 เล็ก กุดชุม กุดชุม
35020110 1035430318 บ้านแก้งนาคำ 51 เล็ก กุดเชียงหมี เลิงนกทา
35020169 1035430323 บ้านโพง 141 กลาง ห้องแซง เลิงนกทา
35020011 1035430353 บ้านเสาเล้า 29 เล็ก ดู่ลาด ทรายมูล
35020109 1035430317 บ้านห้วยยาง 65 เล็ก กุดเชียงหมี เลิงนกทา
35020015 1035430347 บ้านนาโป่ง 79 เล็ก ทรายมูล ทรายมูล
35020102 1035430215 บ้านป่าตอง 62 เล็ก โพธิ์ไทร ป่าติ้ว
35020157 1035430329 บ้านหวาย 180 กลาง สามัคคี เลิงนกทา
35020162 1035430326 บ้านหนองบึง 61 เล็ก ห้องแซง เลิงนกทา
35020025 1035430369 บ้านนาเรียง 82 เล็ก ไผ่ ทรายมูล
35020026 1035430084 ชุมชนบ้านกำแมด 160 กลาง กำแมด กุดชุม
35020020 1035430364 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 73 เล็ก นาเวียง ทรายมูล
35020112 1035430309 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 36 เล็ก กุดแห่ เลิงนกทา
35020163 1035430327 บ้านท่าศิลา 67 เล็ก ห้องแซง เลิงนกทา
35020002 1035430359 บ้านคำครตา 136 กลาง ดงมะไฟ ทรายมูล
35020003 1035430360 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 52 เล็ก ดงมะไฟ ทรายมูล
35020004 1035430361 บ้านกุดกว้าง 23 เล็ก ดงมะไฟ ทรายมูล
35020005 1035430362 บ้านคำแขนศอก 43 เล็ก ดงมะไฟ ทรายมูล
35020006 1035430357 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 24 เล็ก ดู่ลาด ทรายมูล
35020007 1035430355 บ้านหนองลาดควาย 24 เล็ก ดู่ลาด ทรายมูล
35020008 1035430356 บ้านสีสุก 29 เล็ก ดู่ลาด ทรายมูล
35020009 1035430351 บ้านดู่ลาด 48 เล็ก ดู่ลาด ทรายมูล
35020010 1035430352 บ้านโสกผักหวาน 30 เล็ก ดู่ลาด ทรายมูล
35020013 1035430345 ทรายมูลประชาราษฏร์ 258 กลาง ทรายมูล ทรายมูล
35020014 1035430346 ชุมชนบ้านโคกยาว 114 เล็ก ทรายมูล ทรายมูล
35020017 1035430349 บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 0 เล็ก ทรายมูล ทรายมูล
35020018 1035430350 บ้านดอนหวาย 0 เล็ก ทรายมูล ทรายมูล
35020019 1035430363 บ้านนาเวียง 154 กลาง นาเวียง ทรายมูล
35020021 1035430365 บ้านหนองแวง 42 เล็ก นาเวียง ทรายมูล
35020022 1035430366 บ้านบะคอม 32 เล็ก นาเวียง ทรายมูล
35020023 1035430367 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 202 กลาง ไผ่ ทรายมูล
35020024 1035430368 บ้านโคกกลาง 138 กลาง ไผ่ ทรายมูล
35020027 1035430085 บ้านกุดหิน 82 เล็ก กำแมด กุดชุม
35020028 1035430086 บ้านหนองตาไก้ 32 เล็ก กำแมด กุดชุม
35020029 1035430087 บ้านหนองเหี่ย 63 เล็ก กำแมด กุดชุม
35020030 1035430088 บ้านโนนยาง 157 กลาง กำแมด กุดชุม
35020031 1035430089 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 185 กลาง กำแมด กุดชุม
35020033 1035430083 บ้านหนองเมืองกลาง 176 กลาง กุดชุม กุดชุม
35020034 1035430104 บ้านสองคร 68 เล็ก กุดชุม กุดชุม
35020035 1035430079 บ้านเอราวัณ 0 เล็ก กุดชุม กุดชุม
35020036 1035430080 บ้านหนองบอน 144 กลาง กุดชุม กุดชุม
35020037 1035430081 บ้านหนองเรือ 53 เล็ก กุดชุม กุดชุม
35020038 1035430082 บ้านหนองแก 85 เล็ก กุดชุม กุดชุม
35020039 1035430077 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 464 กลาง กุดชุม กุดชุม
35020041 1035430090 บ้านคำน้ำสร้าง 262 กลาง คำน้ำสร้าง กุดชุม
35020042 1035430091 บ้านเที่ยงนาเรียง 28 เล็ก คำน้ำสร้าง กุดชุม
35020044 1035430097 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 54 เล็ก คำน้ำสร้าง กุดชุม
35020045 1035430098 บ้านนาโส่ 56 เล็ก นาโส่ กุดชุม
35020046 1035430099 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 31 เล็ก นาโส่ กุดชุม
35020047 1035430100 บ้านกุดแดง 130 กลาง นาโส่ กุดชุม
35020048 1035430101 บ้านนาซึม 47 เล็ก นาโส่ กุดชุม
35020049 1035430102 ชุมชนประชาสรรค์ 0 เล็ก นาโส่ กุดชุม
35020050 1035430105 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 160 กลาง โนนเปือย กุดชุม
35020051 1035430106 บ้านผักกะย่า 84 เล็ก โนนเปือย กุดชุม
35020052 1035430107 บ้านหวายกุดสว่าง 97 เล็ก โนนเปือย กุดชุม
35020053 1035430108 บ้านสุขเกษม 174 กลาง โนนเปือย กุดชุม
35020054 1035430110 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 41 เล็ก โนนเปือย กุดชุม
35020055 1035430111 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 128 กลาง โพนงาม กุดชุม
35020056 1035430112 บ้านแดงหนองแซง 210 กลาง โพนงาม กุดชุม
35020057 1035430113 บ้านคำเลา 30 เล็ก โพนงาม กุดชุม
35020058 1035430114 บ้านม่วง 26 เล็ก โพนงาม กุดชุม
35020059 1035430115 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 76 เล็ก โพนงาม กุดชุม
35020060 1035430116 บ้านนาทม 55 เล็ก โพนงาม กุดชุม
35020061 1035430117 บ้านโคกศรี 58 เล็ก โพนงาม กุดชุม
35020062 1035430118 บ้านหนองหว้า 60 เล็ก โพนงาม กุดชุม
35020063 1035430124 บ้านหนองหมี 172 กลาง หนองหมี กุดชุม
35020064 1035430125 บ้านกุดไกรสร 85 เล็ก หนองหมี กุดชุม
35020065 1035430126 บ้านคำบอนศรีชุมพล 54 เล็ก หนองหมี กุดชุม
35020066 1035430095 บ้านโพนดินแดง 132 กลาง หนองแหน กุดชุม
35020067 1035430093 บ้านหนองแหน 117 เล็ก หนองแหน กุดชุม
35020068 1035430094 บ้านคำผักหนาม 151 กลาง หนองแหน กุดชุม
35020069 1035430092 บ้านโนนประทาย 262 กลาง หนองแหน กุดชุม
35020070 1035430103 บ้านคำก้าว 35 เล็ก ห้วยแก้ง กุดชุม
35020071 1035430120 บ้านโนนใหญ่ 62 เล็ก ห้วยแก้ง กุดชุม
35020072 1035430121 บ้านหัวนา 42 เล็ก ห้วยแก้ง กุดชุม
35020073 1035430122 บ้านหนองบัวบาน 51 เล็ก ห้วยแก้ง กุดชุม
35020074 1035430123 บ้านโสกน้ำขาว 28 เล็ก ห้วยแก้ง กุดชุม
35020075 1035430119 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 172 กลาง ห้วยแก้ง กุดชุม
35020076 1035430205 บ้านนิคม 31 เล็ก กระจาย ป่าติ้ว
35020077 1035430206 บ้านหนองบาก 73 เล็ก กระจาย ป่าติ้ว
35020078 1035430207 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 59 เล็ก กระจาย ป่าติ้ว
35020079 1035430208 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 43 เล็ก กระจาย ป่าติ้ว
35020080 1035430209 บ้านม่วงไข่ 32 เล็ก กระจาย ป่าติ้ว
35020081 1035430201 บ้านกระจาย 160 กลาง กระจาย ป่าติ้ว
35020083 1035430213 บ้านหนองสำโรง 60 เล็ก โคกนาโก ป่าติ้ว
35020084 1035430222 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 39 เล็ก โคกนาโก ป่าติ้ว
35020085 1035430223 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 72 เล็ก โคกนาโก ป่าติ้ว
35020086 1035430226 บ้านดงสวาง 36 เล็ก โคกนาโก ป่าติ้ว
35020087 1035430228 บ้านหนองแข้ 89 เล็ก โคกนาโก ป่าติ้ว
35020088 1035430229 บ้านหนองชุม 159 กลาง โคกนาโก ป่าติ้ว
35020089 1035430225 บ้านโคกกลาง 42 เล็ก โคกนาโก ป่าติ้ว
35020090 1035430227 บ้านโคกสุวรรณ 46 เล็ก โคกนาโก ป่าติ้ว
35020091 1035430221 บ้านโคกนาโก 137 กลาง โคกนาโก ป่าติ้ว
35020092 1035430224 บ้านคำกลาง 40 เล็ก โคกนาโก ป่าติ้ว
35020093 1035430219 บ้านเซซ่งพัฒนา 29 เล็ก เชียงเพ็ง ป่าติ้ว
35020094 1035430220 บ้านท่าลาดโนนตูม 30 เล็ก เชียงเพ็ง ป่าติ้ว
35020095 1035430217 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 166 กลาง เชียงเพ็ง ป่าติ้ว
35020096 1035430218 บ้านเซโนนม่วง 15 เล็ก เชียงเพ็ง ป่าติ้ว
35020097 1035430216 บ้านกลางสระเกษ 85 เล็ก โพธิ์ไทร ป่าติ้ว
35020098 1035430210 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 167 กลาง โพธิ์ไทร ป่าติ้ว
35020099 1035430211 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 79 เล็ก โพธิ์ไทร ป่าติ้ว
35020100 1035430212 บ้านโพธิญาณ 35 เล็ก โพธิ์ไทร ป่าติ้ว
35020101 1035430214 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 162 กลาง โพธิ์ไทร ป่าติ้ว
35020103 1035430200 ชุมชนบ้านศรีฐาน 228 กลาง ศรีฐาน ป่าติ้ว
35020104 1035430202 บ้านเตาไห 148 กลาง ศรีฐาน ป่าติ้ว
35020105 1035430204 บ้านกุดสำโรง 20 เล็ก ศรีฐาน ป่าติ้ว
35020106 1035430314 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 187 กลาง กุดเชียงหมี เลิงนกทา
35020107 1035430315 บ้านกุดเชียงหมี 118 เล็ก กุดเชียงหมี เลิงนกทา
35020108 1035430316 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 99 เล็ก กุดเชียงหมี เลิงนกทา
35020113 1035430310 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 144 กลาง กุดแห่ เลิงนกทา
35020114 1035430311 บ้านดอนม่วงป่าโมง 153 กลาง กุดแห่ เลิงนกทา
35020115 1035430312 บ้านมันปลา 76 เล็ก กุดแห่ เลิงนกทา
35020116 1035430308 บ้านกุดแห่ 137 กลาง กุดแห่ เลิงนกทา
35020117 1035430340 บ้านสมสะอาด 134 กลาง โคกสำราญ เลิงนกทา
35020118 1035430343 บ้านคำเกิ่ง 30 เล็ก โคกสำราญ เลิงนกทา
35020119 1035430294 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 280 กลาง โคกสำราญ เลิงนกทา
35020120 1035430295 บ้านหินสิ่ว 101 เล็ก โคกสำราญ เลิงนกทา
35020121 1035430296 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 217 กลาง โคกสำราญ เลิงนกทา
35020122 1035430297 บ้านดอนมะซ่อม 56 เล็ก โคกสำราญ เลิงนกทา
35020123 1035430307 น้อมเกล้า 189 กลาง บุ่งค้า เลิงนกทา
35020124 1035430305 บ้านหนองแคนน้อย 192 กลาง บุ่งค้า เลิงนกทา
35020125 1035430306 บ้านโคกก่อง 32 เล็ก บุ่งค้า เลิงนกทา
35020126 1035430301 บ้านช่องเม็ก 222 กลาง บุ่งค้า เลิงนกทา
35020127 1035430302 บ้านหนองเลิงคำ 203 กลาง บุ่งค้า เลิงนกทา
35020128 1035430303 บ้านบุ่งค้า 45 เล็ก บุ่งค้า เลิงนกทา
35020129 1035430304 บ้านป่าขี้ยาง 23 เล็ก บุ่งค้า เลิงนกทา
35020131 1035430299 บ้านโคกเจริญ 84 เล็ก บุ่งค้า เลิงนกทา
35020132 1035430300 บ้านหนองแคน 169 กลาง บุ่งค้า เลิงนกทา
35020133 1035430287 บ้านศรีแก้ว 247 กลาง ศรีแก้ว เลิงนกทา
35020134 1035430288 บ้านโคกใหญ่ 47 เล็ก ศรีแก้ว เลิงนกทา
35020135 1035430289 บ้านศรีสว่าง 17 เล็ก ศรีแก้ว เลิงนกทา
35020136 1035430344 บ้านแสนสำราญ 45 เล็ก สร้างมิ่ง เลิงนกทา
35020137 1035430335 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 94 เล็ก สร้างมิ่ง เลิงนกทา
35020138 1035430336 บ้านโนนหาด 61 เล็ก สร้างมิ่ง เลิงนกทา
35020139 1035430337 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 56 เล็ก สร้างมิ่ง เลิงนกทา
35020141 1035430339 บ้านคึมยาว 16 เล็ก สร้างมิ่ง เลิงนกทา
35020142 1035430341 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 65 เล็ก สร้างมิ่ง เลิงนกทา
35020143 1035430342 บ้านหนองโสน 41 เล็ก สวาท เลิงนกทา
35020145 1035430281 บ้านดอนฮี 230 กลาง สวาท เลิงนกทา
35020146 1035430282 บ้านม่วงกาชัง 198 กลาง สวาท เลิงนกทา
35020148 1035430284 บ้านนาจาน 102 เล็ก สวาท เลิงนกทา
35020149 1035430285 บ้านพรหมนิยม 59 เล็ก สวาท เลิงนกทา
35020150 1035430286 บ้านแยประชาสรรค์ 120 กลาง สวาท เลิงนกทา
35020151 1035430290 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 140 กลาง สามแยก เลิงนกทา
35020152 1035430291 อนุบาลเลิงนกทา 725 ใหญ่ สามแยก เลิงนกทา
35020153 1035430292 บ้านด่าน 204 กลาง สามแยก เลิงนกทา
35020154 1035430293 บ้านโป่งหนองสิม 54 เล็ก สามแยก เลิงนกทา
35020155 1035430333 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 124 กลาง สามัคคี เลิงนกทา
35020158 1035430330 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 147 กลาง สามัคคี เลิงนกทา
35020159 1035430331 บ้านนาเซแสงวิไล 57 เล็ก สามัคคี เลิงนกทา
35020161 1035430325 บ้านป่าชาด 108 เล็ก ห้องแซง เลิงนกทา
35020165 1035430319 ชุมชนห้องแซงวิทยา 167 กลาง ห้องแซง เลิงนกทา
35020166 1035430320 บ้านห้องแซง 139 กลาง ห้องแซง เลิงนกทา
35020167 1035430321 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 60 เล็ก ห้องแซง เลิงนกทา
35020168 1035430322 บ้านห้องคลองร่องคำ 125 กลาง ห้องแซง เลิงนกทา
35020170 1035430324 บ้านโนนแดง 37 เล็ก ห้องแซง เลิงนกทา
35020171 1035430374 บ้านคำเตย 90 เล็ก คำเตย ไทยเจริญ
35020172 1035430375 บ้านหนองซ่งแย้ 3 เล็ก คำเตย ไทยเจริญ
35020173 1035430376 บ้านดงสวรรค์ 65 เล็ก คำเตย ไทยเจริญ
35020174 1035430381 บ้านหนองลุมพุก 51 เล็ก คำเตย ไทยเจริญ
35020175 1035430382 บ้านหนองสนม 74 เล็ก คำเตย ไทยเจริญ
35020176 1035430379 บ้านพืชคาม 23 เล็ก ไทยเจริญ ไทยเจริญ
35020177 1035430388 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 49 เล็ก คำไผ่ ไทยเจริญ
35020178 1035430384 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 33 เล็ก คำไผ่ ไทยเจริญ
35020180 1035430386 บ้านโสกน้ำใส 41 เล็ก คำไผ่ ไทยเจริญ
35020182 1035430378 บ้านป่าตาว 55 เล็ก ไทยเจริญ ไทยเจริญ
35020183 1035430377 บ้านไทยเจริญ 54 เล็ก ไทยเจริญ ไทยเจริญ
35020184 1035430380 บ้านสามแยกภูกอย 90 เล็ก ไทยเจริญ ไทยเจริญ
35020185 1035430383 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 45 เล็ก ไทยเจริญ ไทยเจริญ
35020187 1035430392 บ้านน้ำคำ 67 เล็ก น้ำคำ ไทยเจริญ
35020188 1035430389 บ้านคำสร้างช้าง 135 กลาง น้ำคำ ไทยเจริญ
35020189 1035430390 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 60 เล็ก น้ำคำ ไทยเจริญ
35020190 1035430391 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 83 เล็ก น้ำคำ ไทยเจริญ
35020191 1035430373 บ้านเหล่าหันทราย 101 เล็ก ส้มผ่อ ไทยเจริญ
35020192 1035430371 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 57 เล็ก ส้มผ่อ ไทยเจริญ
35020193 1035430372 บ้านส้มผ่อ 180 กลาง ส้มผ่อ ไทยเจริญ
35020194 1035430370 บ้านนางาม 40 เล็ก ส้มผ่อ ไทยเจริญ

ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามอำเภอ

อำเภอ
ตำบล
โรงเรียน
สาขา
กุดชุม 9 48 1
ทรายมูล 5 24 0
ป่าติ้ว 5 29 0
เลิงนกทา 10 58 0
ไทยเจริญ 5 23 0
รวม 34 182 1

ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด

ขนาด
นักเรียน
โรงเรียน
ร้อยละ
เล็ก 0-119 0 0.00
กลาง 120-719 0 0.00
ใหญ่ 719-1679 0 0.00
ใหญ่พิเศษ 1680 ขึ้นไป 0 0.00
รวม 183 100

ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามที่เปิดสอน

ระดับชั้น
โรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา 134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 48
ประถมศึกษา 1
รวม 183

พิกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พื้นที่บริการ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 อ.กุดชุม อ.ทรายมูล อ.ป่าติ้ว อ.เลิงนกทา อ.ไทยเจริญ