รายงานแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ความก้าวหน้าการรายงานข้อมูล ดำเนินการแล้ว 99% ไม่พบข้อมูล 1%

รหัส SMIS โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้รายงาน วัน/เดือน/ปี/ รายงาน รายละเอียด
35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง นางศศิธร ปัญญาจิตร นางสาวมาลินี อยู่เย็น 24/02/2566 10:45:09
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ นายธนบดี มูลเกษ นางจริยาภรณ์ ชมภูพาน 24/02/2566 10:39:56
35020029 บ้านหนองเหี่ย นางนันท์นภัส โพธิ์คำ นางสาววรรณนิษา หอมหวล 24/02/2566 10:55:19
35020004 บ้านกุดกว้าง นางอมร สายเนตร นางประยงค์ บุญปก 24/02/2566 11:11:54
35020157 บ้านหวาย นายณรงค์ ผิวคำสิงห์ นางสาวสุนิสา บุดดาบัตร 24/02/2566 11:41:01
35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ นางรสุภา สว่างเกียรติ ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ กุลวงศ์ 24/02/2566 12:56:14
35020191 บ้านเหล่าหันทราย นายศิริชัย เศิกศิริ นางสาวจันทกานต์ แก้วหาญ 24/02/2566 14:46:37
35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ นายเศรษฐโชค สุขบัติ นางอมรรัตน์ เครือดี 1/03/2566 18:19:43
35020181 บ้านหนองนกเขียน นายสวาส ดารังวัล นางขวัญเมือง กาลทิสา 24/02/2566 13:47:31
35020188 บ้านคำสร้างช้าง นายณภัทร์ บุญทรัพย์ นางสาวมลทิวา ทิวะศะศิธร์ 24/02/2566 14:17:34
35020066 บ้านโพนดินแดง นางนุชจิลาวรรณ จันทร์ไช นางสาวสุพัตรา วงศ์อินตา 24/02/2566 14:59:31
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง นางศุภิสรา บุญทา นางสาวเปรมฤทัย ทองน้อย 24/02/2566 15:25:26
35020105 บ้านกุดสำโรง นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร นางวิภารัตน์ แสงส่อง 24/02/2566 17:34:38
35020080 บ้านม่วงไข่ นางศศิธร ปัญญาจิตร นายชาญณรงค์ พรมแสน 24/02/2566 20:27:44
35020061 บ้านโคกศรี นางสาวทวินันท์ ใสขาว นางสาวทิพย์เกษร สว่างวงษ์ 28/02/2566 10:00:33
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม นางสาววรจนา ชมภูพร นางสาวทัศนียา ทุ่มโมง 25/02/2566 21:52:08
35020069 บ้านโนนประทาย ว่าที่ร.ต.เฉลิมพล ลุนาบุตร นางสาวศิริพร ทานะเวช 26/02/2566 07:28:16
35020087 บ้านหนองแข้ นายวีรวิทย์ จากผา นางศรีนวล ปภุสสโร 26/02/2566 09:51:10
35020124 บ้านหนองแคนน้อย นายบุญจันทร์ ทาตะไชย นางพัชริกา คำแสน 26/02/2566 21:25:42
35020077 บ้านหนองบาก นายสุรสิทธิ์ กองสินแก้ว นางสาวนาฎนลิน ภูลสวัสดิ์ 26/02/2566 23:04:59
35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ นายนพพร ดีสมดู นางสาวคันธรัตน์ อิสรีย์สุขดำรง 27/02/2566 09:11:14
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ นายอาณกร หนองหงอก นางนุษณีย์ ใกล้ชิด 27/02/2566 09:19:43
35020081 บ้านกระจาย นายสุริยา จันเหลือง นางสาวชุติธร เจริญผิว 27/02/2566 09:22:56
35020169 บ้านโพง นายเข็มชาติ พินิจพล นางสาวนภาพร สายเชื้อ 27/02/2566 09:24:33
35020008 บ้านสีสุก ฉลองชัย เมืองมัจฉา นางสาวนฤมล ศรีมันตะ 27/02/2566 09:25:07
35020135 บ้านศรีสว่าง นายกาย ในจิตต์ นางสาวสลักจิต เหนือกอง 27/02/2566 09:53:50
35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน นายอภิศักดิ์ สระแก้ว นางสาวอรวรรณ ธรรมวงค์ 27/02/2566 09:47:00
35020135 บ้านศรีสว่าง นายกาย ในจิตต์ นางสาวสลักจิต เหนือกอง 27/02/2566 09:53:50
35020067 บ้านหนองแหน นายพูลศักดิ์ หมื่นทอง นางสิรินดา นางาม 27/02/2566 10:00:12
35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 นายสะอาด เนาวะราช นางสาวประภาศรี ปั้นทอง 27/02/2566 10:06:17
35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) นายเศรษฐกานต์ สุภารีย์ นางสาววันนา พูลเพิ่ม 27/02/2566 10:18:24
35020002 บ้านคำครตา นายวินัย วรรณสัมผัส นางสาวจริยา คิสาลัง 20/04/2566 14:50:58
35020174 บ้านหนองลุมพุก นายพิชาญ เมืองหงษ์ นางสาวกนกระดา ใสสว่าง 27/02/2566 10:42:14
35020109 บ้านห้วยยาง นายประศาสตร์ มูลหลวง นางปภิชญา โมคาพันธ์ 27/02/2566 10:56:13
35020115 บ้านมันปลา นายฉัตรชัย เสาหิน นางสาวศิวาพร แก้วหาญ 27/02/2566 11:01:26
35020129 บ้านป่าขี้ยาง นายสมเกียรติ ไชยสัตย์ นางสาวจินตนา ภัทรมณีโชติ 27/02/2566 11:11:26
35020088 บ้านหนองชุม นายเสน่ห์ เวฬุวนารักษ์ นางสาวชไมพร กุลบุตรดี 27/02/2566 11:32:42
35020162 บ้านหนองบึง ว่าที่ร้อยโทไพรวรรณ ศรเผือก นางประภาพร ตันติวาส 27/02/2566 11:43:15
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว นายคมกริช ศรีวะรมย์ นางสาวกัญญาณัฐ กาลจักร 27/02/2566 12:37:41
35020147 บ้านกุดโจด นางเปรมิกา ธนาคุณ นางสาวอัจฉราพร ชูจิตร 27/02/2566 12:57:23
35020001 บ้านดงมะไฟ สิบเอกมิตรชัย ธิมาชัย สิบเอกมิตรชัย ธิมาชัย 27/02/2566 13:00:07
35020021 บ้านหนองแวง ส.อ.มิตรชัย ธิมาชัย นางสาวพรพรรณ ทองคำ 27/02/2566 13:03:02
35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ นายเด่นไชย ทองเฟื่อง นางสาวพชร สว่างวงษ์ 27/02/2566 13:16:55
35020136 บ้านแสนสำราญ นายวีรนัน นารีบุตร นางสาวนันทกาญจน์ จิตนานนท์ 27/02/2566 13:29:58
35020007 บ้านหนองลาดควาย นางอณศยา เดลมาส นางอัจจิมา ศรีวะรมย์ 27/02/2566 13:44:46
35020183 บ้านไทยเจริญ นางสาวธาริณี บุญทวี นางสาวพัชรินทร สิริหิรัญญะวงษ์ 27/02/2566 14:28:13
35020125 บ้านโคกก่อง นางพยงค์ ครองชื่น นายอนุสรณ์ บุญศรี 27/02/2566 14:54:32
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร นายเนรมิต ธามณี นางจารุดา ไชยเสนา 1/03/2566 13:15:55
35020184 บ้านสามแยกภูกอย นางจารุวรรณ ชินมาตย์ นางจารุวรรณ ชินมาตย์ 27/02/2566 15:57:44
35020146 บ้านม่วงกาชัง นายสุวิช สรรพาวุธ นางสาวสุชีรา จันทพรม 28/02/2566 20:41:49
35020016 บ้านเหล่าเมย นางธันยพร หาญบัวแก้ว นางสาวสุภาวดี ผุดผ่อง 27/02/2566 17:11:33
35020045 บ้านนาโส่ นายสมยศ แพงศรี นางสาวทิพย์สุดา พิมพ์บูลย์ 28/02/2566 08:50:30
35020034 บ้านสองคร นายพิศุทธิ์ สมสุข นางกุลธิดา นาวงษ์ศรี 28/02/2566 09:17:19
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ นางอณศยา เดลมาส นายสถิตย์ เวฬุวนารักษ์ 28/02/2566 09:39:03
35020110 บ้านแก้งนาคำ นางสาวอุไรวรรณ มณีล้ำ นางสาวปิยรัตน์ ชำนิสาร 28/02/2566 10:03:54
35020026 ชุมชนบ้านกำแมด นางนันท์นภัส โพธิ์คำ นางรุ่งสุริยา ทองน้อย 28/02/2566 11:35:01
35020171 บ้านคำเตย นางระเบียบ แพงศรี นายนพรัตน์ คำนนท์ 28/02/2566 11:28:32
35020062 บ้านหนองหว้า นายเด่นไชย ทองเฟื่อง นางสาวกฤษณี สามารถ 28/02/2566 13:15:28
35020040 บ้านเหล่าตำแย นายสงบ ทะวันทา นางสาวจารุพร นะที 28/02/2566 14:34:58
35020175 บ้านหนองสนม นายอมรศักดิ์ ศรีวะรมย์ นายอมรศักดิ์ ศรีวะรมย์ 1/03/2566 07:54:28
35020033 บ้านหนองเมืองกลาง นายพิสัน โพนทัน นางสาวยุภาประกา กฤตาคม 28/02/2566 15:20:20
35020056 บ้านแดงหนองแซง นายวรรษพล บุุญศรี นางสาวสุดารัตน์ โสสุด 28/02/2566 15:33:23
35020166 บ้านห้องแซง นายวานิช สมจิต นางสาวปริศรา บุตรการ 28/02/2566 15:42:42
35020154 บ้านโป่งหนองสิม นายพยงค์ สมประสงค์ นางสาวเจนจิรา พรมมา 28/02/2566 17:09:24
35020163 บ้านท่าศิลา นายไตรณรงค์ ห้องแซง นางสาวปิยนุช ห้องแซง 1/03/2566 09:35:45
35020068 บ้านคำผักหนาม นายชราวุธ วะชุม นายปฏิญาณ แสงพันธุ์ 1/03/2566 13:52:51
35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) นายปรเมศร์ พันธุมาตย์ นายปรเมศร์ พันธุมาตย์ 28/02/2566 21:41:14
35020009 บ้านดู่ลาด นายพงษ์ศักดิ์ ทองไชย นางพีรยา ทองสุข 28/02/2566 22:02:12
35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา นายณรงค์ พลยุทธ นางดาวเรือง กุมารสิทธิ์ 28/02/2566 22:08:42
35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก นางสาวขนิษฐา ผ่องแผ้ว นางรัชนีวรรณ สายจันดา 28/02/2566 22:30:12
35020128 บ้านบุ่งค้า นายวิชญ์พงศ์ สุขบัติ นางสาวปิยะนุช คำพันธ์ 1/03/2566 06:50:01
35020176 บ้านพืชคาม จงเจตน์ จันทะบุรม จงเจตน์ จันทะบุรม 1/03/2566 08:59:23
35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา นายหัสฎี พรมชาติ นางกนิษฐา มูลสาร 1/03/2566 09:12:33
35020027 บ้านกุดหิน นายเสฎฐวิทย์ จันทร์กอง นางสาวปลายฝัน พรมเสน 1/03/2566 13:45:10
35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 นายเพชร หงษ์ศรี นายกิตตินันท์ธนัช กุมมารสิทธิ์ 1/03/2566 09:37:01
35020025 บ้านนาเรียง นายอมร มูลสาร นางสุจิตรา กฤษณะกาฬ 1/03/2566 09:37:48
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง นายวิชัย โคตหา นางสาวปนัดดา วาริกุด 1/03/2566 09:39:45
35020193 บ้านส้มผ่อ นายสมรินทร์ อุทสาร นางนริศรา คชอาจ 1/03/2566 09:44:00
35020132 บ้านหนองแคน สิบเอกกริชเพชร โสภาพ นางสาวสมหมาย ศุภพินิ 1/03/2566 10:04:03
35020134 บ้านโคกใหญ่ นายวิทูรย์ บุญปก นางพรรณี ห้องแซง 1/03/2566 10:28:33
35020116 บ้านกุดแห่ นางเริงฤทัย เชื้อจันอัด นางสาวทิพย์วรรณ คุณสุทธิ์ 1/03/2566 10:30:46
35020086 บ้านดงสวาง นายฤทธิไกร ธงชัย นางสาววรางค์รัตน์ มลิวัลย์ 1/03/2566 10:30:51
35020149 บ้านพรหมนิยม นายธวัชชัย กลบกลิ่น นางสาววัลลภา กิ่งแก้ว 1/03/2566 10:36:36
35020005 บ้านคำแขนศอก นางอมร สายเนตร นายชาญวิทย์ บุญมาชู 1/03/2566 11:11:52
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา นางสาววรจนา ชมภูพร นางสาวศศินา สุดชารี 1/03/2566 11:29:58
35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า นายฉลอง ไตรยวงศ์ นางนงลักษณ์ ดารังวัล 1/03/2566 12:03:27
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ นางสาวกุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล นางสาวอาริยา ชื่นชม 1/03/2566 12:24:49
35020118 บ้านคำเกิ่ง นายพิจิตร บำรุงภักดี นางสาวศิริพร สุวรรณเพชร 1/03/2566 12:35:25
35020127 บ้านหนองเลิงคำ นายสาธิต บุญสอาด นางสาวเกศริน คณาดา 1/03/2566 12:46:04
35020161 บ้านป่าชาด นางปวีนา รวมรวม นายธนากร คำโสมศรี 1/03/2566 12:52:04
35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) นายอดิศักดิ์ แก้วกลาง นายวทัญญู แสงขาว 1/03/2566 13:06:06
35020133 บ้านศรีแก้ว นายจรันต์ นิลสุ นางสาวนุจรีภรณ์ กาวัลย์ 1/03/2566 13:57:22
35020063 บ้านหนองหมี นายบุญจันทร์ ไพอุปรี นางสาวนิโลบล อินแสง 1/03/2566 13:22:22
35020073 บ้านหนองบัวบาน นางสาวอติพร ผุดผ่อง นางสุภาวดี พาละพล 1/03/2566 13:25:23
35020011 บ้านเสาเล้า นายพงษ์ศักดิ์ ทองไชย นางอนงค์ เลิศลักษณ์สิริ 1/03/2566 13:28:51
35020091 บ้านโคกนาโก นายฤทธิไกร ธงชัย นางทิพวรรณ มงคลชู 1/03/2566 13:29:56
35020100 บ้านโพธิญาณ นางกมลรัตน์ สำราญสุข นายสุรินทร์ ทองหลาง 7/03/2566 10:47:55
35020148 บ้านนาจาน นายอัฐพล ดำริห์ นางสาวทิชาการ ธนารีย์โชติ 1/03/2566 13:37:09
35020036 บ้านหนองบอน นายกรุงศรี พิมพ์พรหม นางสาวชลลัดดา สุขกำเนิด 1/03/2566 13:48:27
35020187 บ้านน้ำคำ ชัยฤทธิ์ กาลทิสา กาญจนา แขมคำ 1/03/2566 14:08:11
35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ นายสมรินทร์ อุทสาร นายประกาศ กุลสิงห์ 1/03/2566 14:10:25
35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์ นางสาววัชราภรณ์ แก้วหาญ 1/03/2566 14:12:32
35020152 อนุบาลเลิงนกทา นายดิษฐ บุบผามาลา นางเดือนเพ็ญ ธามณี 1/03/2566 14:26:06
35020070 บ้านคำก้าว นายประจักษ์ ข่าทิพย์พาที นายปิติกานต์ วิเศษดี 1/03/2566 14:47:27
35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร นางนิสาชล เดชศิริ 8/03/2566 15:02:04
35020024 บ้านโคกกลาง นายนิพนธ์ จันทร์เพชร นางพิศมัย หาระการณ์ 1/03/2566 15:54:32
35020053 บ้านสุขเกษม นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์ นางสาวประไพพร ศรีเนตร 1/06/2566 11:30:04
35020038 บ้านหนองแก นางสาวภัทรวดี กาลจักร นายชวลิต ประทุมชาติ 1/03/2566 15:15:37
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) นายฉลองชัย เมืองมัจฉา นางสาวสมศรี ศรีละโคตร 1/03/2566 15:21:08
35020104 บ้านเตาไห นายกุศล โสภาลุน นางสาวจุฑารัตน์ เพียรดี 1/03/2566 15:25:54
35020090 บ้านโคกสุวรรณ นายประกิต กวดขัน นางสาวรัตติยากร สำราญ 2/03/2566 15:29:14
35020051 บ้านผักกะย่า นายสมเกียรติ นิติสุข นางสาวกิรณา คนยืน 1/03/2566 15:33:35
35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า นายสุริยันต์ ศรีวะรมย์ นางสาวสุภาพ ศิริ 1/03/2566 15:36:41
35020039 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) นายราชันต์ บุญหล้า นางวิไลภรณ์ นามมั่น 1/03/2566 16:23:51
35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว นายอาทิตย์ โพธิ์ขาว นางแววตา แสวงศรี 1/03/2566 15:54:26
35020138 บ้านโนนหาด นายชิษณุพงศ์ แก้วหาญ นางสาวยวนใจ แท่งทอง 1/03/2566 16:01:04
35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ นายบุญครอง เสาประธาน นายประยุทธ โพธิสิงห์ 11/03/2566 23:32:57
35020145 บ้านดอนฮี นายธวัชชัย กลบกลิ่น นายดำรงศักดิ์ ศรีแจ่ม 1/03/2566 16:07:46
35020092 บ้านคำกลาง นายสุวิวัฒน์ พรมโสภา นางสาวอรวรรณ ทองดี 1/03/2566 16:41:17
35020071 บ้านโนนใหญ่ นายอินทร์ตอง คลังดงเค็ง นางอำพร แย้มชื่น 1/03/2566 17:04:15
35020153 บ้านด่าน นายวรชาติ ธนาคุณ นายศักดิ์ดา จาริพันธ์ 1/03/2566 19:22:29
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล นายฉัตรชัย เสาหิน นายเกรียงไกร ศรีทอง 1/03/2566 17:49:35
35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ นายเศรษฐโชค สุขบัติ นางสาวนิลุบล วรสาร 1/03/2566 17:24:08
35020022 บ้านบะคอม นายสมศักดิ์ สมสะอาด นางสาวธีราพร พรมบุตร 1/03/2566 17:25:40
35020031 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) นางณัฐชยาณี อัฒจักร นางสุนทรา ศรีตาแสง 1/03/2566 17:31:31
35020074 บ้านโสกน้ำขาว นายหัสฎี พรมชาติ นางสาวศิรินภา พาละพล 1/03/2566 17:46:17
35020041 บ้านคำน้ำสร้าง นายชำนาญ สุรินาม นางสาวชมพูนุท ศรีสงคราม 1/03/2566 17:46:55
35020089 บ้านโคกกลาง นายประกิต กวดขัน นายณัฐกิตติ์ ทองศิริ 1/03/2566 17:49:46
35020047 บ้านกุดแดง นายธนภัทร น้อยมาลา นายนัฐพล ปุลมาลา 1/03/2566 18:22:05
35020123 น้อมเกล้า นายจักรพงษ์ บุญคำ นายดุลยเดช กุมมารสิทธิ์ 1/03/2566 18:34:53
35020019 บ้านนาเวียง นายเศรษฐกานต์ สุภารีย์ นางสาวศิริพร ในจิตร 1/03/2566 18:48:58
35020170 บ้านโนนแดง นายณรงค์ พลยุทธ นางสาวกุลธิดา ไวยวุธ 1/03/2566 19:25:02
35020180 บ้านโสกน้ำใส นายบุญครอง เสาประธาน นางสุนทรา แสงวงค์ 1/03/2566 19:34:25
35020076 บ้านนิคม นายอดิศักดิ์ ผิวทน นางนภาภรณ์ ช่างไชย 1/03/2566 19:49:16
35020010 บ้านโสกผักหวาน นายพงษ์ศักดิ์ ทองไชย์ นางปุณยนุช ข้อนอก 1/03/2566 22:14:31
35020194 บ้านนางาม นายสุมิตร การินทร์ นางยงยุทธ ทับแสง 1/03/2566 21:44:23
35020131 บ้านโคกเจริญ นายไสว ร่มโพธิ์ นายไสว ร่มโพธิ์ 7/03/2566 06:21:37
35020015 บ้านนาโป่ง นายอานนท์ กฤษณะกาฬ นางสาวรุ่งนภา พิลาสุข 1/03/2566 23:02:52
35020117 บ้านสมสะอาด นายทองคำ สิริโสม นายนัฑพงศ์ พานิชย์ 2/03/2566 14:05:13
35020083 บ้านหนองสำโรง นายวีรวิทย์ จากผา นายอนุสรณ์ นาคปาน 2/03/2566 01:22:26
35020060 บ้านนาทม นางกนกอร คุ้มบุญ นางสาวดวงตา ศรีชนะ 2/03/2566 07:02:54
35020107 บ้านกุดเชียงหมี นายประจักร สุริยะศรี นางสาวกรรณิกา ผาเวช 2/03/2566 13:15:10
35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) นางสางศิริพร คุณสุทธิ์ นางคำนวณ ผิวคำสิงห์ 2/03/2566 13:33:12
35020120 บ้านหินสิ่ว นายรพีภัทร มั่นจิต นางปัทมาพร ฉิมเพชร 2/03/2566 14:07:24
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ นายอดิศักดิ์ ผิวทน นางสาววนิดา มะโข 2/03/2566 14:57:57
35020173 บ้านดงสวรรค์ นางสาวยศวดี มาบุญศรีไชย นางสาวเยาวเรศ ทับแสง 2/03/2566 15:08:35
35020143 บ้านหนองโสน นายนิเวศ มุทุกัณฑ์ นายวิโรจน์ ภูมิอ่อน 2/03/2566 16:07:08
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง นายราชันต์ บุญหล้า รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฌโรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง นางสาวสุจิตราพร โสมวัฒนศิริ 2/03/2566 17:29:21
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ นายสุปรีชา นาชัยฤทธิ์ นายสามารถ โสภาพงษ์ 2/03/2566 19:58:59
35020037 บ้านหนองเรือ นายสงบ ทะวันทา นางนุชนินธร พันธ์เพ็ง 3/03/2566 14:10:38
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ ว่าที่ร้อยตรีวิศิษย์ศักดิ์ แวดล้อม ว่าที่ร้อยตรีวิศิษย์ศักดิ์ แวดล้อม 3/03/2566 19:27:53
35020058 บ้านม่วง นางสาวทวินันท์ ใสขาว นายประมวล สนศรี 6/03/2566 16:38:04
35020150 บ้านแยประชาสรรค์ นายพิชัย ไกรการ นายภุชงค์ ศรีบุญ 7/03/2566 09:48:36
35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 7/03/2566 10:56:52
35020126 บ้านช่องเม็ก นางผการัตน์ บุญแนบ นายทวีศักดิ์ คงโภคา 9/03/2566 11:15:30
35020182 บ้านป่าตาว นายเจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์ นางบุษบา ยาวโนภาว 9/03/2566 21:53:48
35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) นางสาวทับทิม ยอดธรรม นางสาวทับทิม ยอดธรรม 10/03/2566 15:41:49
35020013 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) นายมิตร ศรีชัย นางพิศมัย คำทอง 11/03/2566 21:10:39
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ นายสุนัย ไม่โศก นางสาวพรวิไล พละการ 12/03/2566 12:53:17
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา นายธนภัทร น้อยมาลา นายสาริกา วิเศษดี 13/03/2566 11:01:50
35020057 บ้านคำเลา นายสุริยันต์ ศรีวะรมย์ นางสาวศรัญญา ครองยุติ 13/03/2566 19:30:19
35020097 บ้านกลางสระเกษ นาย นภณัฐ ชาลีส์ภพ นางสาวสุปราณี แสงสีกร 15/03/2566 15:54:50
35020048 บ้านนาซึม oนายใมตรึ สร้อยศิลา นายวสันต์ สิมาฤทธิ์ 17/03/2566 16:50:33
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง นายรชต ศรีจันทร์ นายไวยวุฒิ เห็มคุณ 19/03/2566 06:42:57
35020122 บ้านดอนมะซ่อม นายแถลง นาโควงค์ นางสาวปรีชญา ธรรมจักร์ 23/03/2566 08:20:03
35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี นายนภณัฐ ชาลีส์ภพ นางกิตติพร มีทรัพย์ 26/03/2566 14:48:36
35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา นายบุญป้อง สิงห์คู่ นางสาวฉัตรพิมล เนติวัชรเวช 5/04/2566 10:40:10
35020102 บ้านป่าตอง นายนภณัฐ ชาลีส์ภพ นางสาวมลฤดี ไชยงาม 5/04/2566 10:51:07
35020096 บ้านเซโนนม่วง นางสาววรจนา ชมภูพร นางสาวสุวรรณา จันเปรม 5/04/2566 19:08:29
35020098 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล นางกมลรัตน์ สำราญสุข นางสาวกัณฑิมา สว่างวงษ์ 6/04/2566 23:49:19
35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง นางสาววรจนา ชมภูพร นางพรรณิพา บรรใดทอง 11/04/2566 16:02:06
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี นายกิตติศักดิ์ ธเนศมณีโรจน์ นายกิตติศักดิ์ ธเนศมณีโรจน์ 28/04/2566 14:23:46
35020028 บ้านหนองตาไก้ นายสมเกียรติ นิติสุข นางวัฒนา ดังชัยภูมิ 3/05/2566 17:32:09
35020064 บ้านกุดไกรสร นายอดุลย์ สาระบาล นางสาวชมัยพร ไชยบุญญา 28/08/2566 11:41:02
35020065 บ้านคำบอนศรีชุมพล นายอภิชัย ละคร นางมยุรฉัตร ไปใกล้ 28/08/2566 15:40:52
35020030 บ้านโนนยาง นายพิชัย นะธิศรี นางสาววันทนีย์ ศรีสำอางค์ 29/08/2566 01:52:47
35020043 บ้านดงสำราญ นางนันท์นภัส โพธิ์คำ นางสาวขวัญเรือน งามหลาย
35020072 บ้านหัวนา
35020141 บ้านคึมยาว