stars

ผลงานทั้งหมด

216


school

นักเรียนทั้งหมด

69


diversity_3

บุคลากรทั้งหมด

125


location_city

สถานศึกษาทั้งหมด

22


รายงานรางวัล/ผลงานดีเด่น
ปี โรงเรียน ระดับ ประเภท รางวัล/ผลงานดีเด่น หน่วงานจัด ชื่อ-นามสกุล เอกสาร
2564 บ้านหนองลาดควาย เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา รางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทอง กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สพป.ยโสธร เขต 2
2564 บ้านหนองลาดควาย เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานพัฒนาจริยคุณ "แยกดี มีวินั สร้างนิสัย พอเพียง" ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.ยโสธร เขต 2
2565 บ้านหนองลาดควาย เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1-ป.3 สพป.ยโสธร เขต 2 นางสาวเรณู จันทชัย / นายธีระพงษ์ ทองผา
2565 บ้านหนองลาดควาย เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับชั้นป.1-ป.6 สพป.ยโสธร เขต 2 นางอัจจิมา ศรีวะรมย์
2565 บ้านหนองลาดควาย เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1-ป.3 สพป.ยโสธร เขต 2 เด็กชายธีระชัย ป้องศรี เด็กชายศักดิ์ดา ศรีชนะ
2565 บ้านหนองลาดควาย เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับชั้น ป.1-ป.6 สพป.ยโสธร เขต 2 เด็กหญิงปริษา ภารสุวรรณ
2563 บ้านหนองลาดควาย ประเทศ สถานศึกษา ได้รับรางวัลการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
2563 บ้านหนองลาดควาย ประเทศ สถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2565 บ้านนาเรียง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารผูเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายดสธร เขต 2 นายกิติศักดิ์ ดอกบัว
2565 บ้านนาเรียง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายดสธร เขต 2 นายกิติศักดิ์ ดอกบัว
2565 บ้านนาเรียง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายดสธร เขต 2 นายกิติศักดิ์ ดอกบัว
2565 บ้านนาเรียง ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) กรมอนามัย นายกิติศักดิ์ ดอกบัว
2564 บ้านหนองเมืองกลาง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวสุกัญญา พันธ์สาย
2565 บ้านหนองเมืองกลาง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ระดับชั้น ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางปราณี เวฬุวนารักษ์
2565 บ้านหนองเมืองกลาง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ระดับชั้น ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางลำใย ทาณะระ
2565 บ้านหนองเมืองกลาง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ระดับชั้น ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวกนกวรรณ นิลกิจ
2564 บ้านหนองเมืองกลาง ภาค ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่าดีเด่นด้านปฏิบัติการสอน สมาคมศษย์เก่า เทา-ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางสาวสุกัญญา พันธ์สาย
2563 บ้านหนองเมืองกลาง ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัล Best Teacher ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย ผ่านการคิดวิเคราะห์ ด้วย PBL ระดับประถมศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวสุกัญญา พันธ์สาย
2563 บ้านคำน้ำสร้าง ประเทศ สถานศึกษา การประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช 2563 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
2563 บ้านคำน้ำสร้าง ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา การประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช 2563 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นางสาวดวงตา ศรีละโคตร
2563 บ้านคำน้ำสร้าง ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา การประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช 2563 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นางสาวดวงตา ศรีละโคตร
2563 บ้านคำน้ำสร้าง ประเทศ นักเรียน การประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช 2563 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เด็กหญิงสุกัญญา ไกรวงษ์
2563 บ้านคำน้ำสร้าง ประเทศ นักเรียน การประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช 2563 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรมพันใจ
2564 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2 นางสาวเจนจิรา สุขภาพ
2565 บ้านหวายกุดสว่าง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การสอนปฐมวัยที่เป็นแบบอย่างที่ดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวเปรมฤทัย ทองน้อย
2565 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.ยโธร เขต 2 เด็กชายจักรินทร์ เอสามี
2565 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 สพป.ยโธร เขต 2 1. เด็กหญิงชนาภา ช่างเหล็ก 2. เด็กหญิงอรกมล หมื่นศรีพรหม
2565 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป.ยโธร เขต 2 นักเรียน 40 คน
2565 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนดีเด่น สพป.ยโธร เขต 2 นางกิตติพร โนนจันทร์
2565 บ้านมันปลา เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้นป.1 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เด็กหญิงฉัตรชนก นะดาบุตร
2565 บ้านมันปลา เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้นป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ นางสาววาสนา สร้อยแก้ว
2565 บ้านมันปลา เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เด็กชายอานนท์ สิมมา
2565 บ้านมันปลา เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ นายเดชปรีดา รัศมี
2565 บ้านมันปลา เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เด็กหญิงรุ่งตะวัน ศรีหาวงศ์
2565 บ้านมันปลา เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เด็กหญิงไอรดา โอสถานุเคราะห์
2565 บ้านมันปลา เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ นางลักขณา ชะนะบุญ
2565 บ้านมันปลา เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เด็กหญิงปาริชาติ บับพาล
2565 บ้านมันปลา เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ นางสาวทัศนีย์ น้อยวงศ์
2565 บ้านมันปลา ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวทัศนีย์ น้อยวงศ์
2563 บ้านมันปลา ประเทศ สถานศึกษา บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
2563 บ้านมันปลา ประเทศ สถานศึกษา สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
2563 บ้านมันปลา ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายเดชปรีดา รัศมี
2565 บ้านมันปลา ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนประเทศไทยเข้ารับการอบรมโครงการ Southeast Asian School Leadership Program Seameo Innotech นางสาวเริงฤทัย เถาว์ที
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง กิจกรรมถอดบทเรียนสำหรับผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ นายรพีภัทร มั่นจิต
2566 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเลิงนกทา นายรพีภัทร มั่นจิต
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา โรงเรียนปลอดบุหรี่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายณัฎฐ์ธนัน ผิวทอง
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายณัฐภัทร ใจสว่าง
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงกัลยา ช่วยมิตร
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงจิดาภา ทิคะ
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย อุดมศรี
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงดาลิณี ชาธิพา
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงนันนภัทร โจมคำ
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายพงศกร อุดมศรี
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงศรัณพร โฉมเฉลา
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงจิรภิญญา อุทธพันธ์
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายธีระวัฒน์ โจมคำ
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางวิลาวัณย์ พวงพันธ์
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสุมาลี บุญกัณฑ์
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางวิลาวัณย์ พวงพันธ์
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสุมาลี บุญกัณฑ์
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นายปรินทร์ ทุมจันทร์
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นายพรประสิทธิ์ ทุมจันทร์
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางปภัฎชมณ บุญเพ็ง
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางปภัฎชมณ บุญเพ็ง
2565 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางปภัฎชมณ บุญเพ็ง
2566 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูผู้สอน สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเลิงนกทา นางวิลาวัณย์ พวงพันธ์
2566 บ้านหินสิ่ว เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูผู้สอน สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเลิงนกทา นายปรินทร์ ทุมจันทร์
2565 บ้านหินสิ่ว จังหวัด ครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลบุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ นายรพีภัทร มั่นจิต
2565 บ้านหินสิ่ว ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข ปี๒๕๖๔" ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายรพีภัทร มั่นจิต
2565 บ้านหินสิ่ว ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับประเทศ ประเภทผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายรพีภัทร มั่นจิต
2563 บ้านหินสิ่ว ประเทศ สถานศึกษา ตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" รอบที่ ๑ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
2565 บ้านหินสิ่ว ประเทศ สถานศึกษา ตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" รอบที่ ๒ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
2565 บ้านหินสิ่ว ประเทศ สถานศึกษา ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
2565 บ้านหนองยางห้วยสะแบก ประเทศ สถานศึกษา ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2565 บ้านหนองยางห้วยสะแบก ประเทศ สถานศึกษา โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2565 บ้านหนองยางห้วยสะแบก ประเทศ สถานศึกษา สถานศึกษาปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2565 บ้านหนองแคนน้อย เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งนี้ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางพัชริกา คำแสน
2565 บ้านหนองแคนน้อย เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งนี้ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางพัชริกา คำแสน
2565 บ้านหนองแคนน้อย เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งนี้ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นายสาคร คำแสน
2565 บ้านหนองแคนน้อย เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นายสาคร คำแสน
2563 บ้านหนองแคนน้อย จังหวัด ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร นางพัชริกา คำแสน
2563 บ้านหนองแคนน้อย ภาค ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูดีไม่มีอบายมุข สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) นางพัชริกา คำแสน
2563 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา การอบรมเรื่องการประเมินวิทยฐานะตาม ว21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางอาพัฒตรา เวชกามา
2564 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA-64 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางอาพัฒตรา เวชกามา
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางอาพัฒตรา เวชกามา
2563 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเรื่องการประเมินวิทยาฐานะตาม ว21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางสาวรัตนา ผาสุข
2563 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเรื่องการประเมินวิทยาฐานะตาม ว21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางรัตนา โสมาบุตร
2563 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเรื่องการประเมินวิทยาฐานะตาม ว21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางสาวอมรรัตน์ รัตนศรี
2563 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเรื่องการประเมินวิทยาฐานะตาม ว21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางสาวกุลยา เมืองหงษ์
2563 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเรื่องการประเมินวิทยาฐานะตาม ว21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางสาววาลิตา มหามาตร์
2563 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเรื่องการประเมินวิทยาฐานะตาม ว21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางสาวเกศริน คณาดา
2563 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเรื่องการประเมินวิทยาฐานะตาม ว21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางสาวภัสรา ทองบ่อ
2563 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเรื่องการประเมินวิทยาฐานะตาม ว21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นายรุ่งเพชร พรทิพย์
2563 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเรื่องการประเมินวิทยาฐานะตาม ว21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางธัญญลักษณ์ แก้วสุข
2563 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเรื่องการประเมินวิทยาฐานะตาม ว21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางภัทราภรณ์ เพิ่มผล
2563 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเรื่องการประเมินวิทยาฐานะตาม ว21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นายทองดี คณะศรี
2563 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเรื่องการประเมินวิทยาฐานะตาม ว21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางรัศมี ถนัดทาง
2563 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเรื่องการประเมินวิทยาฐานะตาม ว21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นายสาธิต บุญสอาด
2563 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์การใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางรัตนา โสมาบุตร
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม นางสาวกุลยา เมืองหงษ์
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม นางสาวรัตนา ผาสุข
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม นายชัชชา บุญสอาด
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวชนาพร สีดอกไม้
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นายธนดล โจมคำ
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายนนทวัตร คงสัมพันธ์
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงพิชญธิดา อามาตร
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงกมลทิพย์ บุญไชยสิทธิ์
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายภานุวัฒน์ นิยมธรรม
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายญาณวุฒิ มาดาสิทธิ์
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงณัฐดนัย ทูลชัย
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงพิชญาภร สุขการ
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายณัฐชานนท์ สมนึก
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงพิชญา รงค์โสภณ
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงอริตา พิมพนัส
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงคณิตา เนาวนิตย์
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงจันทิมา ลูกบัว
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงฐิติมา ปัญญาวิชัย
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายธนากร แก้วคำจันทร์
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงธิชานันท์ เปรมทา
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงจิรดา ขันมณี
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางภัทราภรณ์ เพิ่มผล
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ผ่านการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู" ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน์และการสอนความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวศุภารัตน์ วัฒนาบุตรดาบุตร
2565 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวศุภารัตน์ วัฒนาบุตรดาบุตร
2564 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA-64 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นายชัชชา บุญสอาด
2564 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA-64 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางสาวสุธารัตน์ สุขภาพ
2564 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA-64 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นายจำปี บุญพิทักษ์
2564 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA-64 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางรัตนา โสมาบุตร
2564 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA-64 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางสาวอมรรัตน์ รัตนศรี
2564 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA-64 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางสาวกุลยา เมืองหงษ์
2564 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA-64 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นายเฉลิมพงษ์ หล้าเพชรงาม
2564 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA-64 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางสาวรัตนา ผาสุข
2564 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA-64 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางสาววาลิตา มหามาตร์
2564 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA-64 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางสาวเกศริน คณาดา
2564 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA-64 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางสาวภัสรา ทองบ่อ
2564 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA-64 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นายรุ่งเพชร พรทิพย์
2564 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA-64 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางธัญญลักษณ์ แก้วสุข
2564 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA-64 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางภัทราภรณ์ เพิ่มผล
2564 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA-64 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นายทองดี คณะศรี
2564 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA-64 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นางรัศมี ถนัดทาง
2564 บ้านหนองเลิงคำ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ ว.PA-64 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) นายสาธิต บุญสอาด
2563 บ้านหนองเลิงคำ จังหวัด ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรรมการคุมสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา - ไทยเจริญ นางอาพัฒตรา เวชกามา
2565 บ้านหนองเลิงคำ ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางอาพัฒตรา เวชกามา
2564 บ้านหนองเลิงคำ ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวศุภารัตน์ วัฒนาบุตรดาบุตร
2564 บ้านหนองเลิงคำ ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู" ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวศุภารัตน์ วัฒนาบุตรดาบุตร
2564 บ้านหนองเลิงคำ ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู" ในหัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 และการสร้างห้องเรียนออนไลน์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวศุภารัตน์ วัฒนาบุตรดาบุตร
2564 บ้านหนองเลิงคำ ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู" ในหัวขั้อ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน และการวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวศุภารัตน์ วัฒนาบุตรดาบุตร
2564 บ้านหนองเลิงคำ ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู" ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวศุภารัตน์ วัฒนาบุตรดาบุตร
2565 บ้านป่าชาด เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับยอดเยี่ยม สำนีกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
2563 บ้านห้องคลองร่องคำ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศักษาประภมศึกษายโสธร เขต 2
2564 บ้านห้องคลองร่องคำ ประเทศ สถานศึกษา ต้นแบบพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดกิจกรรม "ขยับแปรง 2 นาที" กรมอนามัย
2564 บ้านห้องคลองร่องคำ ประเทศ สถานศึกษา หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 คุรุสภา
2563 บ้านห้องคลองร่องคำ ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินแถวอย่างมด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกันตพงศ์ ดลเอี่ยม
2563 บ้านห้องคลองร่องคำ ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวสิรินุช ธรรมวิฑูรย์
2565 บ้านหนองนกเขียน เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต2 นางขวัญเมือง กาลทิสา
2566 บ้านหนองนกเขียน จังหวัด ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูดีเด่น ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร นางขวัญเมือง กาลทิสา
2563 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา โรงเรียนที่มีคะแนนสูงสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
2566 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) จังหวัด ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูดีเด่ย ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร นางมณีรัตน์ เมืองหงษ์
2565 บ้านคำสร้างช้าง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นครูผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ ดีมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวขนิษฐา คุณยะโคตร
2565 บ้านคำสร้างช้าง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ไดัรับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวขนิษฐา คุณยะโคตร
2565 บ้านคำสร้างช้าง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ไดัรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวขนิษฐา คุณยะโคตร
2565 บ้านคำสร้างช้าง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ไดัรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1 - ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวขนิษฐา คุณยะโคตร
2565 บ้านคำสร้างช้าง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวมลทิวา ทิวะศะศิธร์
2565 บ้านคำสร้างช้าง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นครูผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ ดีมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวมลทิวา ทิวะศะศิธร์
2566 บ้านคำสร้างช้าง จังหวัด ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ประจำปี 2566 คุรุสภาจังหวัดยโสธร นางสาวขนิษฐา คุณยะโคตร
2563 บ้านคำสร้างช้าง จังหวัด ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในงานวัครู ครั้งที่ 64 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร นางสาวมลทิวา ทิวะศะศิธร์
2564 บ้านคำสร้างช้าง ภาค ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจำปี 2564 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นางสาวขนิษฐา คุณยะโคตร
2564 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและมีนวัตกรรมที่เป็นเลิศด้านการแกะสลักผักผลไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
2563 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
2563 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนที่เป็นแบบอย่างด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและการจัดทำแผนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ประจำปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงกนกวรรณ ทับแสง
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายอรรถพันธ์ วรสาร
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสายสวาท มณีเขียว
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวอรวรรณ พันธุระ
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงปุณยพร มูลเสน
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงภาณิภัค วรสาร
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวกัญญาภัทร ทับรัตน์
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวสุภาวดี แก้วดี
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Medai ระดับชั้น ป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายธีรเดช พลมาตร
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed media ป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวศรีรักษ์ รัตนวัน
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายชุติพนธ์ บุตรอำคา
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายนภัสกร แสงศรี
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายวชิรวิทย์ ชมพูเทพ
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวศรีรักษ์ รัตนวัน
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางดวงจันทร์ พรมแพง
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายณัฐพัฒน์ บุญบรรลุ
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายนัฐชยากร วงศ์จันทร์
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายธนกร วงค์ละคร
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวศรีรักษ์ รัตนวัน
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวอรวรรณ พันธุระ
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายรัฐศาสตร์ พลมาตร
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายณัธพันธ์ บุญบรรลุ
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายธีรศักดิ์ สีชมพู
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายสิริศักดิ์ กุมารสิทธิ์
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายอนุวัฒน์ ทับแสง
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวบุษบา หงษ์คำ
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวสุภาวดี แก้วดี
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงไอลดา บุญทวี
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงพัชรพร ธรรมฤทธิ์
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางดวงจันทร์ พรมแพง
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวศรีรักษ์ รัตนวัน
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายพีรวัชญ์ ดาหอม
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายอดิสรณ์ แขสว่าง
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวกัญญาภัทร ทับรัตน์
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นายพุฒิพงษ์ เคนโยธา
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กชายปฏิภาณ เหลาเสนา
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงภัทรศยา โยธายุทธ
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงอรพรรณ บุญบรรลุ
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงจิราภรณ์ ทับแสง
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงณัฐชรีย์ จันทิบุตร
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เด็กหญิงวรัชญา สาคร
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวบุษบา หงษ์คำ
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวสุภาวดี แก้วดี
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวศรีรักษ์ รัตนวัน
2565 บ้านส้มผ่อ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสาวอรวรรณ พันธุระ
2566 บ้านส้มผ่อ จังหวัด ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 อำเภอไทยเจริญ สำนักงานเศึกษาธิการจังหวัดยโสธร นางสาวอรวรรณ พันธุระ