รายการโครงการสำหรับลงทะเบียนเกียรติบัตรออนไลน์

ลำดับ ลงทะเบียน ตรวจสอบ โครงการ วันที่ กลุ่ม/หน่วย เกียรติบัตร
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) สำหรับผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 7 พ.ค. 62 -
8 พ.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) สำหรับวิทยากร 7 พ.ค. 62 -
14 พ.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) สำหรับผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 9 พ.ค. 62 -
10 พ.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
4 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) สำหรับผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 3 13 พ.ค. 62 -
14 พ.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1 30 พ.ค. 62 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2 31 พ.ค. 62 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2562 สำหรับวิทยากร 30 พ.ค. 62 -
31 พ.ค. 62
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 12 มิ.ย. 62 -
14 มิ.ย. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
9 การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา วิทยากร 12 มิ.ย. 62 -
14 มิ.ย. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
10 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น (ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET) ปีการศึกษา 2562 (14 ชั่วโมง) 6 ก.ค. 62 -
7 ก.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
11 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น (ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET) ปีการศึกษา 2562 (14 ชั่วโมง) (สำหรับวิทยากร) 6 ก.ค. 62 -
7 ก.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
12 การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรวม การพัฒนาสื่อนวัตกรรมแก้ปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ รุ่นที่1 (วิทยากร) 9 ก.ค. 62 -
10 ก.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
13 การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรวม การพัฒนาสื่อนวัตกรรมแก้ปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ รุ่นที่ 2 (ผู้อบรม) 15 ก.ค. 62 -
16 ก.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
14 การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรวม การพัฒนาสื่อนวัตกรรมแก้ปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ รุ่นที่ 1 (ผู้อบรม) 9 ก.ค. 62 -
10 ก.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
15 การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรวม การพัฒนาสื่อนวัตกรรมแก้ปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ รุ่นที่ 2 (วิทยากร) 15 ก.ค. 62 -
16 ก.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
16 การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETโดยใช้กระบวนการ PLC (สำหรับวิทยากร) 18 ก.ค. 62 -
19 ก.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
17 การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETโดยใช้กระบวนการ PLC (สำหรับผู้อบรม) 18 ก.ค. 62 -
19 ก.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
18 การพัฒนาการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สำหรับครูผู้สอนและการใช้ระบบโปรแกรมสารสนเทศ (SET) 18 ก.ค. 62 -
19 ก.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
19 การพัฒนาการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สำหรับครูผู้สอนและการใช้ระบบโปรแกรมสารสนเทศ (SET) (วิทยากร) 18 ก.ค. 62 -
19 ก.ค. 62
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
20 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ตามแนวทาง STEM Education ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ผู้อบรม) 7 ส.ค. 62 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
21 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ตามแนวทาง STEM Education ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (วิทยากร) 7 ส.ค. 62 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
22 ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา (ผู้เข้าประชุม) 23 ส.ค. 62 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
23 ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา (วิทยากร) 23 ส.ค. 62 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
24 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สื่อสาร สร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (ผู้เข้าอบรม) 17 ก.ย. 62 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
25 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สื่อสาร สร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (วิทยากร)) 17 ก.ย. 62 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
26 การประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศติดตามการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะที่ 2 (สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม) 24 ก.ย. 62 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
27 การประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศติดตามการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะที่ 2 (สำหรับวิทยากร) 24 ก.ย. 62 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
28 อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา (DMC : Data Management Center) ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 26 มิ.ย. 63 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
29 อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา (DMC : Data Management Center) ปีการศึกษา 2563 สำหรับวิทยากร 26 มิ.ย. 63 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร