รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านไทยเจริญ)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านไทยเจริญ
รหัส SMIS 35020183
รหัส OBEC 430377
รหัสกรทรวง 1035430377
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ
ตำบล ไทยเจริญ
อำเภอ ไทยเจริญ
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย พัฒนาการศึกษาที่ 8
ผอ.โรงเรียน นายเสนีย์ บุญทวี
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 15
ระยะทางถึงอำเภอ 3

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก
โรงเรียนประชารัฐ

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายเสนีย์  บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายวินัย  ยิ่งวงศ์ ครู บริหารการศึกษา
นางศิริรัตน์  ท้องที่ ครู หลักสูตรและการสอน
นางสาวพัชรินทร  สิริหิรัญญะวงษ์ ครู วิทยาศาสตร์
นางยุบล  ซ้ายขวา ครู วิทยาศาสตร์
นางทองเลื่อน  บุญทวี ครู วิทยาศาสตร์
นางลักษ์ไทย  ผุดผ่อง ครู ภาษาอังกฤษ
นางทองมา  จันทไชย ครู บริหารการศึกษา
นายสำราญ  ซ้ายขวา ครู สังคมศึกษา
นางทองอินทร์  ศรีแสง ครู หลักสูตรและการสอน
นางประดี  สีมันตะ ครู ปฐมวัย
นางสาริยา  พูนชัย ครู วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นายอดุลย์  บุญปก นักการภารโรง อื่นๆ
นางนัยนันท์  ทาดาวงษา ครู (พนักงานงานราชการ) สังคมศึกษา
นางสาวกุลยา  เมืองหงษ์ ครู (พนักงานงานราชการ) อื่นๆ
นางแวววะลี  หอมพนา ครูธุรการ รัฐประศาสนศาสตร์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 7 5 3 6 13 10 8 6 0 0 0 58

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
79 72 75.5

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 5,000
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 52,000
งบประมาณต้นสังกัด 3,426,600
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 70,000
รวมทั้งสิ้น 3,553,600

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
9 0 11 1 0 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน