รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโคกใหญ่)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านโคกใหญ่
รหัส SMIS 35020134
รหัส OBEC 430288
รหัสกรทรวง 1035430288
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านบ้านโคกใหญ่
ตำบล ศรีแก้ว
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย สวาท-ศรีแก้ว
ผอ.โรงเรียน นายสุปรีชา นาชัยฤทธิ์
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 34
ระยะทางถึงอำเภอ 33

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายสุปรีชา  นาชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายสุนทร  กาวัลย์ ครู บริหารการศึกษา
นางจำเนียร  แก้วหาญ ครู ภาษาไทย
นางพรรณี  ห้องแซง ครู การประถมศึกษา
นายสุภวัฒน์  แดงดี ครูผู้ช่วย อื่นๆ
นางสาวดารินทร์  กุมารสิทธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุทธิดา  เหียดใส ครู (อัตราจ้าง) คณิตศาสตร์
นางสาวรุจิรา  บุญสิงห์ ครูธุรการ ปฐมวัย
นายพงศธร  บรรลือ ครู (อัตราจ้าง) คอมพิวเตอร์
นายแสงอุทัย  แก้วหาญ นักการภารโรง ภาษาไทย

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 5 8 6 10 8 5 6 6 0 0 0 54

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
82.6 89.8 86.2

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 1,464,100
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 240,000
รวมทั้งสิ้น 1,704,100

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
7 0 7 1 0 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน